Измјене

Измјене у верзији програма ППО 2.3.7.0 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 16.10.2020.)

 • У апликацији ППО је омогућено да послодавац из кожарско-текстилне индустрије, у случају када је плата запосленог мања од прописаног прага плате 25% ГПБП, пријави доприносе обрачунате на пуно примање запосленог.

Измјене у верзији програма ППО 2.3.6.7 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 08.05.2020.)

 • У апликацији ППО је омогућено подношење пореских пријава Образац 1002 за пословне јединице пореских обвезника са сједиштем у Федерацији БиХ или Брчко Дистрикту, чији ЈИБ почиње са “44” или “45”.
 • Омогућено је да се пријаве Образац 1002 које садрже ћирилични текст исправно сниме у Ексел формату, без обзира на регионална подешавања на рачунару на којем се извршава програм ППО.

Измјене у верзији програма ППО 2.3.6.6 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 16.04.2020.)

 • У апликацији ППО је омогућено снимање пријаве Образац 1002 у Ексел формату. Ова функционалност је доступна у менију под опцијом “Пријаве > Снимање пријаве у Ексел формату”.

Измјене у верзији програма ППО 2.3.6.2 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 02.03.2020.)

 • У складу са Наредбом о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова (Сл. гласник РС број: 05/20) који је ступио на снагу 31.01.2020. године, омогућено је да се износ обрачунатог пореза са вида исплате ВИ-3 евидентира на врсту прихода 711118 – Порез на остали доходак.

Измјене у верзији програма ППО 2.3.6.0 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 06.02.2020.)

 • Дорађено је пословно правило да се на пријави пореза са пореским периодом почев од 01.01.2020. године стопа доприноса одређује на основу исплатног периода
 • Дорађено је пословно правило постављено у претходној верзији програма ППО 2.3.5.8, да је на виду исплате ВИ-6 онемогућено пријављивање типа посебне исплате 52 (Уплата доприноса у Добровољни пензијски фонд) почев од 01.01.2020. године исплатног периода

Измјене у верзији програма ППО 2.3.5.8 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 31.01.2020.)

 • У складу са Законом о измјенама и допуни Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ бр. 105/19), који је ступио на снагу 18.12.2019. године, за порески период почев од 01.01.2020. године онемогућено је на виду исплате ВИ-6 пријављивање типа посебне исплате 52 (Уплата доприноса у Добровољни пензијски фонд)
 • У складу са Законом о измјенама Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“ број: 112/19) који је ступио је на снагу 01.01.2020. године, смањена је стопа за обрачун доприноса за осигурање од незапослености са 0,8% на 0,6% за пореско/исплатни период почев од 01.01.2020. године

Измјене у верзији програма ППО 2.3.5.3 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 30.09.2019.)

 • Омогућено је да се за тип посебне исплате 35 – „Уплата доприноса за ПИО из ранијег периода, за лица којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем“ поднесе пријава Образац 1002 на годишњем нивоу под условом да се на пријави налази само тај тип посебне исплате

Измјене у верзији програма ППО 2.3.4.3 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 06.03.2019.)

 • Допуњен је шифарник типова посебних исплата, да се за вид исплате ВИ-6 пореске пријаве Образац 1002 омогући унос типа посебне исплате 56 за уплату доприноса за здравствено осигурање за носиоце комерцијалних пољопривредних газдинстава који остварују лична примања; на интернет страници Пореске управе у одјељку „Програм за пореске обвезнике“ је у документу “Опис ЕПП фајла за 2018. годину” ажурирана „Табела 6. Преглед типова посебних исплата“

Измјене у верзији програма ППО 2.3.4.0 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 31.01.2019.)

 • Постављена је провјера да на пријави Образац 1002 за доприносе или за порез и доприносе на виду исплате ВИ-6 није дозвољен тип посебне исплате 54 – „Бруто плата породиље прије отпочињања коришћења породиљског одсуства“ за порески период након 31.12.2018. године, у складу са чланом 16. став 3. Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/17)

Измјене у верзији програма ППО 2.3.3.7 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 25.12.2018.)

 • Омогућено је да се пријава доприноса за август 2018. године, која је поднесена на Обрасцу 1002 за 2016. и 2017. годину прије увођења новог Обрасца 1002 за 2018. годину, сторнира подношењем измијењене пријаве са нултим обавезама
 • Додано је у опцијама “Преузимање пријаве са сервера > По филтеру” и “Преглед неисправних пријава на серверу” да се у филтеру по врсти обрасца може задати вриједност “Б18” – Образац 1002 за 2018. годину
 • Исправљена је грешка у провјери слагања аналитичких и синтетичких ставки обавеза у ЕПП фајлу у случају када је на виду исплате ВИ-6 наведен тип посебне исплате 52 – Уплата доприноса у Добровољни пензијски фонд
 • Исправљена је грешка због које је у неким случајевима било могуће мијењање података на већ посланој пријави Образац 1002

Измјене у верзији програма ППО 2.3.3.2 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 15.10.2018.)

 • Исправљене су грешке које су пријављене у претходној верзији програма ППО 2.3.3.0:
  • Исправљено је да на пријави доприноса за пореско-исплатни период 01.08.2018-31.08.2018. подразумијевајући лични одбитак износи 500 КМ
  • Омогућено је на Обрасцу 1002 за 2018. годину при провјери слагања аналитичких и синтетичких ставки пореза и доприноса, да се толеранција због заокруживања увећава сразмјерно броју радника ако пријава садржи велики број аналитичких ставки
  • Омогућено је на пријави доприноса за раднике којима се уплаћује само допринос за здравство, да се на виду исплате ВИ-1 аутоматски уписује износ “За исплату” по бруто принципу
  • Исправљено је да укупан дозвољени лични одбитак за 2018. годину износи 3.600 КМ
 • Постављена је нова верзија документа “Опис ЕПП фајла за 2018. годину”, у којој је за “Д” слог (аналитичке ставке) исправљено објашњење колоне “15 – Износ пореза за поврат, односно за уплату раднику, по основу пореске картице”; исправљено је да на виду исплате ВИ-1 колона 15 треба увијек бити једнака нули

Измјене у верзији програма ППО 2.3.3.0 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 04.09.2018.)

 • Омогућено је подношење пореских пријава Образац 1002 на новом обрасцу за 2018. годину, у складу са Законом о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“, број 66/18) и Правилником о измјенама Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице („Службени гласник Републике Српске“, број 77/18) који су на снази од 01.09.2018. године

Измјене у верзији програма ППО 2.3.2.8 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 23.07.2018.)

 • Дорађена су пословна правила за унос на ВИ-6 типа посебне исплате 55 за уплату доприноса за здравствено осигурање за носиоце комерцијалног пољопривредног газдинства
 • Коригована је провјера исправности односа нето плате и бруто плате у случају радника код послодавца из кожарске или текстилне индустрије за 2018. годину са основом осигурања 41 – Радни однос у ФБиХ/Брчком са здравственим осигурањем у РС

Измјене у верзији програма ППО 2.3.2.7 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 28.06.2018.)

 • Дорађене су поједине провјере исправности података на видовима исплате ВИ-1Б и ВИ-6, да се третирају као исправни неки специфични случајеви који су раније пријављивани као неисправни
 • Омогућено је преузимање са сервера раније послане пријаве Образац 1002 која није потписана електронским цертификатом, под условом да корисник има инсталисан у апликацији ППО важећи електронски цертификат послодавца за којег је пријава поднесена

Измјене у верзији програма ППО 2.3.2.3 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 08.06.2018.)

 • Омогућено је да се допринос за ПИО који се пријављује на виду исплате ВИ-6 на типу посебне исплате 21 (докуп стажа – послодавац) књижи на врсту прихода 712129
 • Исправљена је грешка у провјери примјене формуле за обрачун доприноса за послодавце из кожарске или текстилне индустрије за 2018. годину, у случају бруто плате која је незнатно већа од просјечне годишње бруто плате за 2017. годину
 • Дорађено је правило за провјеру распона бруто плате за породиље за 2018. годину, да се третирају као исправни неки специфични случајеви који су раније пријављивани као неисправни
 • Омогућено је да се приликом преузимања раније послане пријаве Образац 1002 са сервера преузме статус исправности пријаве, ако је уписан

Измјене у верзији програма ППО 2.3.1.9 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 03.04.2018.)

 • Програм је прилагођен да на пријави за 2018. годину за послодавце из кожарске или текстилне индустрије при одређивању основице за обрачун доприноса узима у обзир да ли је радник радио пун мјесец или мање од мјесеца
 • Отклоњен је проблем са неоправданим пријављивањем поруке о грешки за обрачунате доприносе на виду исплате ВИ-2 на пријави пореза у случају пореског периода у 2018. години и исплатног периода у 2017. години
 • Исправљено је да се допринос за ПИО који се пријављује на виду исплате ВИ-6 на типу посебне исплате 21 (докуп стажа – послодавац) књижи на врсту прихода 712114 умјесто раније грешком постављене врсте прихода 712124

Измјене у верзији програма ППО 2.3.1.4 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 12.03.2018.)

 • Отклоњен је проблем са неисправним обрачуном доприноса за раднике на виду исплате ВИ-1 који имају на ВИ-6 уписане податке о уплати у добровољни пензијски фонд (тип посебне исплате 52) и за породиље (тип посебне исплате 54 на ВИ-6) у неким случајевима регионалних подешавања на корисничком рачунару

Измјене у верзији програма ППО 2.3.1.0 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 05.03.2018.)

 • Програм је усклађен са новим Законом о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број 114/17), који је ступио на снагу 01.01.2018. године
 • Допуњен је шифарник типова посебних исплата, да се омогући унос одређених категорија за вид исплате ВИ-6 пореске пријаве Образац 1002 (додане су шифре 53-55); на интернет страници Пореске управе у одјељку „Програм за пореске обвезнике“ је у документу “Опис ЕПП фајла за 2016. годину” ажурирана „Табела 6. Преглед типова посебних исплата“

Измјене у верзији програма ППО 2.3.0.5 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 30.01.2018.)

 • Отклоњен је проблем са неоправданим пријављивањем поруке о грешки да није исправно обрачуната основица за доприносе на виду исплате ВИ-6, у случајевима посебних исплата гдје се основица за обрачун доприноса одређује на основу просјечне бруто плате за претходни мјесец сразмјерно периоду осигурања у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса
 • Отклоњен је проблем са провјером слагања збира аналитичких и синтетичких ставки доприноса на пријави Образац 1002 са великим бројем аналитичких ставки узрокован заокруживањем износа доприноса на двије децимале
 • Отклоњен је проблем са уносом децималне тачке у неким случајевима регионалних подешавања на корисничком рачунару

Измјене у верзији програма ППО 2.3.0.0 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 08.01.2018.)

 • Омогућено је повезивање на сервер ПУРС преко web сервиса, без потребе за кориштењем програма Cisco VPN Client (ова функционалност се укључује преко опције у менију: Опције > Подешавања > Повезивање са сервером се врши преко web сервиса)
 • Омогућен је унос пореских пријава Образац 1002 за раднике којима послодавац врши уплату доприноса у Добровољни пензијски фонд; подаци о износу уплаћеног доприноса у Добровољни пензијски фонд пријављују се на виду исплате ВИ-6 на типу посебне исплате 52 – Уплата доприноса у Добровољни пензијски фонд
 • Омогућена је провјера статуса исправности пријава посланих на сервер ПУРС, преко додатних опција у подменију „Провјере“

Измјене у верзији програма ППО 2.2.1.0 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 15.08.2017.)

 • Допуњен је шифарник типова посебних исплата, да се омогући унос одређених категорија за вид исплате ВИ-6 пореске пријаве Образац 1002 (додана је шифра 51 – Уплата доприноса по судској пресуди за ранији период); на интернет страници Пореске управе у одјељку „Програм за пореске обвезнике“ је у документу “Опис ЕПП фајла за 2016. годину” ажурирана „Табела 6. Преглед типова посебних исплата“

Измјене у верзији програма ППО 2.2.0.5 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 03.02.2017.)

 • Допуњен је шифарник типова посебних исплата, да се омогући унос одређених категорија за вид исплате ВИ-6 пореске пријаве Образац 1002 (додане су шифре 48, 49 и 50); на интернет страници Пореске управе у одјељку „Програм за пореске обвезнике“ је у документу “Опис ЕПП фајла за 2016. годину” ажурирана „Табела 6. Преглед типова посебних исплата“
 • Омогућено је да носиоци комерцијалних и некомерцијалних пољопривредних газдинстава подносе пријаву доприноса Образац 1002 на годишњем нивоу, при чему таква пријава може садржати само аналитичке ставке на ВИ-6 са неким од сљедећих типова посебне исплате: 37, 40, 49, 50
 • У складу са Законом о престанку важења Закона о посебном доприносу за солидарност („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/17) који је ступио на снагу 01.01.2017. године, онемогућено је да се за порески период почев од 01.01.2017. године на ВИ-6 пријављују типови посебне исплате 43 и 44, као и да се у одјељку Обавезе пријављује врста прихода 712172 – Посебан допринос за солидарност
 • Додана је нова функционалност у менију под “Опције > Преузимање пријаве са сервера” којом је омогућено преузимање електронски потписане пријаве са сервера:
  • По подацима са текуће пријаве
  • По броју протокола
  • По параметрима филтера (ЈИБ је обавезан параметар, остали су опциони)

  Ова функционалност се може користити када се пријава пошаље на сервер и сними се у базу ПУРС, а повратна информација о томе се не упише у програм ППО, па се пријава води као непослана и нема уписан број протокола.
  Ако корисник не зна број протокола који је додијељен тој пријави, може снимљене податке са сервера преузети кориштењем опције “По подацима са текуће пријаве”, под условом да пријаву која се води као непослана у програму ППО није накнадно мијењао.
  Ако корисник зна број протокола такве пријаве, може користити опцију “По броју протокола”.
  Опција “По параметрима филтера” се може користити да се са сервера преузме више пријава по заданим критеријумима, уз ограничење да те пријаве морају бити електронски потписане тренутно активним електронским цертификатом и да се већ не налазе уписане у програму ППО.

 • У оквиру функционалности прегледа непотврђених пријава која се у менију налази под “Пријаве > Провјера постојања непотврђених пријава”, додане су опције:
  • Потврђивање електронски потписане непотврђене пријаве на серверу ПУРС
  • Поништавање електронски потписане непотврђене пријаве на серверу ПУРС
  • Преузимање електронски потписане непотврђене пријаве са сервера ПУРС
 • Од 01.01.2017. године је онемогућено да се за пореског обвезника који на екрану “Предузеће” нема укључен индикатор “За послодавца је омогућен електронски потпис” шаљу пореске пријаве Образац 1002 на сервер. За све нове пореске обвезнике који у програму ППО буду додани на екрану “Предузеће”, по аутоматизму ће бити укључен овај индикатор.
  НАПОМЕНА: Индикатор “За послодавца је омогућен електронски потпис” ће у некој од наредних верзија програма ППО бити уклоњен као непотребан.

Измјене у верзији програма ППО 2.2.0.0 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 26.07.2016.)

 • Омогућено је да се приликом електронског подношења пореских пријава Образац 1002 исте потпишу електронским цертификатом издатим од стране цертификационог тијела ПУРС. За пореске пријаве потписане електронским потписом, порески обвезници нису дужни да код Пореске управе врше овјеру папирног примјерка основног листа наведеног обрасца. Захтјев за издавање електронског цертификата порески обвезници могу поднијети надлежној подручној јединици ПУРС
 • Омогућено је да се на пореској пријави Образац 1002 за 2016. годину на виду исплате ВИ-1 попуни само колона “19 – Неопорезиво лично примање”, ако у датом пореском периоду није било исплате опорезивих личних примања

Измјене у верзији програма ППО 2.1.0.3 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 08.06.2016.)

 • Исправљена је грешка због које се на новом Обрасцу 1002 за 2016. годину на виду исплате ВИ-2 није могла уносити колона „Доходак од ауторских права“

Измјене у верзији програма ППО 2.1.0.2 у односу на претходну верзију (датум нове верзије: 23.05.2016.)

 • Омогућено је подношење пореских пријава Образац 1002 на новом обрасцу за 2016. годину, у складу са Правилником о облику и садржају пореских пријава и пореске картице („Службени гласник Републике Српске“, број 26/16) који је на снази од 12.04.2016. године

Измјене у верзији програма ППО 2.0.9.5 у односу на претходну верзију (26.02.2016.)

 • У складу са одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број 103/15), који је ступио на снагу 01.01.2016. године, допуњен је шифарник типова посебних исплата, да се омогући пријављивање доприноса на додатном листу ДЛ6 пореске пријаве Образац 1002 за обвезнике који самостално, у виду основног занимања, обављају предузетничку или професионалну дјелатност (додане су шифре 46 и 47)
 • У складу са одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број 103/15), који је ступио на снагу 01.01.2016. године, омогућено је да се на додатном листу ДЛ2 пореске пријаве Образац 1002 за порески период почев од 01.01.2016. године за приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и праву индустријске својине, за обвезнике који нису осигурани по другом основу пријављује допринос за ПИО и допринос за здравствено осигурање на појединачне врсте прихода 712129 и 712149.

Измјене у верзији програма ППО 2.0.9.3 у односу на претходну верзију (28.01.2016.)

 • У складу са Чланом 10. Закона о порезу на доходак, који је у примјени од 01.09.2015. године („Службени гласник Републике Српске“, број 60/15), онемогућено је да се на виду исплате ВИ-2, ВИ-3 и ВИ-4 исказује лични одбитак на пријави Образац 1002 за порез или порез и доприносе, за порески период почев од 01.09.2015. године
 • У складу са Чланом 6. Закона о посебном доприносу за солидарност РС који је у примјени од 01.01.2016. године („Службени гласник Републике Српске“, број 110/15), онемогућено је да се на Обрасцу 1002 за порески период почев од 01.01.2016. године на додатном листу ДЛ6 пријављују типови посебне исплате 42 и 45, док се посебни допринос за солидарност који се пријављује на типовима посебне исплате 43 и 44 обрачунава по смањеној стопи од 0,4%, односно 5%.

Измјене у верзији програма ППО 2.0.8.8 у односу на претходну верзију (07.05.2015.)

 • Омогућено је подношење пореских пријава Образац 1002 за општину Станари, са ознаком општине 138, у складу са Наредбом о измјенама и допунама Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, број 33/15 од 30.04.2015. године), која је ступила на снагу 01.05.2015. године.

Измјене у верзији програма ППО 2.0.8.6 у односу на претходну верзију (19.02.2015.)

 • Омогућено је да се опцијом у менију „Пријаве > Провјера постојања непотврђених пријава“ добије преглед електронски посланих пореских пријава Образац 1002 од чијег слања на сервер Пореске управе Републике Српске је прошло више од 30 дана, а да папирни примјерак пријаве није поднесен у надлежну подручну јединицу Пореске управе Републике Српске

Измјене у верзији програма ППО 2.0.8.2 у односу на претходну верзију (04.07.2014.)

 • Омогућено је да се на пријави Образац 1002 пријављује посебан допринос за солидарност на шифри јавних прихода 712172, за све исплате извршене почев од 01.06.2014. године.
 • Допуњен је шифарник типова посебних исплата, да се омогући унос категорија за вид исплате ВИ-6 пореске пријаве Образац 1002 које се односе на посебан допринос за солидарност (додане су шифре 42-45).
 • НАПОМЕНА: Порески обвезници који су већ поднијели пријаве за порез Образац 1002 за порески период 01.06.2014-30.06.2014., а на њима нису исказали посебан допринос за солидарност, не морају подносити измијењену пријаву којом ће сторнирати претходну, већ могу поднијети другу „допунску“ пријаву за порез, на којој ће исказати само посебан допринос за солидарност на виду исплате ВИ-6 и врсти прихода 712172. Та „допунска“ основна пријава не смије садржавати аналитичке ставке ни на једном другом виду исплате осим ВИ-6.

Измјене у верзији програма ППО 2.0.8.1 у односу на претходну верзију (13.03.2014.)

 • Исправљено је да програм не пријављује грешку када је на пријави Образац 1002 за порез, у верзији обрасца за 2014. годину, Доходак мањи или једнак Личном одбитку
 • Исправљено је да се на пријави Образац 1002 за порез и доприносе за јануар 2014. године, у верзији обрасца за 2011-2013. годину, у случају када се порез и доприноси пријављују на различитим општинама, не добија различит обрачун Нето примања на пријави са исказаним доприносима у односу на пријаву са исказаним порезом
 • Омогућено је да се пријаве Образац 1002 за порески период у 2014. години, које су послане на сервер на обрасцу за 2011-2013. годину ранијом верзијом програма прије него што је постављена забрана слања таквих пријава, пониште измијењеном пријавом са нултим обавезама
 • Омогућено је да се пријаве Образац 1002 за 2011. и касније године, за које је креиран ЕПП фајл одвојено за порез а одвојено за доприносе, споје у јединствену пријаву за порез и доприносе (ако је исплата извршена у мјесецу за који су обрачуната примања); ово је омогућено преко стандардне опције додавања података из ЕПП фајла у већ постојећу пријаву, с тим да се не сабирају износи Бруто примања, Дохотка и Нето примања (а код ВИ-2 и Трошкова), већ се задржавају износи из прве учитане пријаве – програм подразумијева да су код спајања одвојених пријава за порез и за доприносе у јединствену пријаву за порез и доприносе, за једног радника ти износи исти у оба ЕПП фајла
 • Омогућено је да се опцијом у менију „Опције > Приказ првих ___ редова“ ограничи број редова за приказ, да би се у случају великог броја унесених пријава избјегло успорење рада програма. Ово ограничење се памти при изласку из програма, тако да је при сљедећем уласку у програм аутоматски постављено на задњу уписану вриједност. НАПОМЕНА: Ова опција је и раније постојала, али није било омогућено памћење задње уписане вриједности. У случају да се пореском обвезнику у програму не приказују пријаве које је претходно унио, могуће да је разлог ово ограничење. Подразумијевајућа вриједност је 50 или 100 редова, а ограничење се може и искључити, али корисницима се препоручује да радије упишу већу вриједност ограничења, нпр. 500 редова, јер би потпуно искључивање ограничења могло проузроковати значајно успорење рада програма у случају врло великог броја пријава.

Измјене у верзији програма ППО 2.0.8.0 у односу на претходну верзију (6.03.2014.)

 • Омогућено је подношење пореских пријава Образац 1002 на новом обрасцу за 2014. годину, у складу са Законом о измјенама Закона о порезу на доходак који је на снази од 01.02.2014.
 • Допуњен је шифарник типова посебних исплата, да се омогући унос одређених категорија за вид исплате ВИ-6 пореске пријаве Образац 1002 (додане су шифре 37-41)
 • Омогућено је да се на виду исплате ВИ-1 пријављује само допринос за ПИО и допринос за дјечију заштиту, уколико послодавци из Републике Српске, за лица чије је мјесто пребивалишта на територији Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ, уплаћују допринос за здравствено осигурање и допринос за осигурање од незапослености на рачуне јавних прихода Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ