Republic of Srpska Tax Administration > Legal Entities > Јединствени систем регистрације > Електронска пријава обвезника доприноса

Електронска пријава за регистрацију обвезника доприноса (осигураних лица / осигураника) у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса подноси се преко портала: Електронске услуге Пореске управе Републике Српске.

Подносилац електронске пријаве за регистрацију обвезника доприноса дужан је да на порталу потврди свој идентитет, наводећи идентитет корисника (корисничко име) и лозинку додјељену од старне Пореске управе Републике Српске. Приступни подаци (корисничко име и лозинка) обезбјеђују се подношењем Захтјева за додјелу приступних права за подношење пореских пријава у електронском облику.

У име подносиоца пријаве за регистрацију обвезника доприноса, пријаву може поднијети физичко или правно лице које поседује електронски сертификат Пореске управе Републике Српске, а на основу овлашћења за подношење пријаве ( Захтјев за давање / опозив овлашћења).

Приликом подношења пријаве за регистрацију обвезника доприноса подносе се докази на основу којих се утврђује својство обвезника доприноса (уговор о раду, рјешење надлежног органа и др.), односно престанак статуса обвезника доприноса, што је прописано Законом о пореском поступку Републике Српске. Скенирана документација обавезно се доставља у PDF формату и величина приложеног документа не смије бити већа од 2 мегабајта.

У поступку подношења пријаве за регистрацију обвезника доприноса, након пријаве на портал, врши се провјера да ли је подносилац пријаве за регистрацију овлашћен за подношење пријаве и да ли пријава садржи све податке који су потребни за регистрацију обвезника доприноса.

Такође, код електронске пријаве обвезника доприноса аутоматски се попуњавају сви подаци који су на почетку обраде обрасца познати: ЈИБ уплатиоца доприноса, назив уплатиоца доприноса, адреса, телефон. Аутоматска поља означена су сивом бојој и попуњавају се (или ажурирају) приликом снимања пријаве.

Уколико су сви подаци исправно попуњени, пријава за регистрацију добија статус “спремна за потпис” и преко апликације „е-потпис“, пријава се потписује.

Ако се у поступку подношења пријаве утврди да нису испуњени услови за прихватање пријаве, пријава се одбацује а подносилац пријаве се обавјештава о разлозима неприхватања пријаве. Уколико пријава за регистрацију обвезника доприноса не буде прихваћена, подносилац пријаве, након што отклони разлоге због којих пријава није прихваћена, може поднијети нову пријаву.

Све електронске пријаве за регистрацију обвезника доприноса подлијежу провјери исправности а надлежна подручна јединица Пореске управе која провјерава исправност електронске пријаве одређује се према сједишту уплатиоца доприноса (послодавца, органа који подноси пријаву и сл.).

Након што пријава за регистрацију обвезника доприноса буде успјешно поднесена, корисници система, коришћењем електронских услуга Пореске управе Републике Српске (https://eusluge.poreskaupravars.org/#/login), могу провјерити да ли је обвезник доприноса (радник, извршилац по основу уговора о дјелу, добровољни осигураник и др.) пријављен у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса. Активирање ове услуге врши се подношењем Захтјева за активирање електронских услуга (Образац З-ЕУ), који се предаје надлежној подручној јединици Пореске управе.

Поред тога, након што пријава за регистрацију обвезника доприноса буде успјешно поднесена, кориснику система отвара се PDF форма пријаве која је електронски потписана.

У складу са чланом 16. Закона о раду, послодавац је дужан да раднику уручи копију пријаве.

Број КОРИСНИЧКА УПУТСТВА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ У ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИЈЕ, КОНТРОЛЕ И НАПЛАТЕ ДОПРИНОСА Ћир.
1.   Корисничко упутство – Образац ПД3100
2.   Корисничко упутство – Образац ПД3110
3.   Корисничко упутство – Образац ПД3120
4.   Корисничко упутство – Образац ПД3210