Обрасци и упутства

ПД обрасци и упутства

Број ПРИЈАВЕ ЗА РАГИСТРАЦИЈУ У ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИЈЕ, КОНТРОЛЕ И НАПЛАТЕ ДОПРИНОСА Службени гласник Ћир. Лат.
1.   Образац ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса 4/13
2.   Образац ПД3110 – Пријава / Промјена / Одјава индивидуалне уплате доприноса 4/13
3.   Образац ПД3120 – Пријава / Одјава уплате доприноса у одређеним околностима 4/13
4.   Образац ПД3210 – Захтјев за одјаву обвезника доприноса 4/13
5.   Образац ПД3220 – Захтјев за промјену података о доприносима у годишњем увјерењу 4/13
6.   Образац ПД3350 – Увјерење о уплаћеним доприносима 4/13
7.   Објашњење о попуњавању ПД образаца

 

Шифарник основа осигурања

Шифра Назив Опис Пријава Напомена
01 Радни однос Лице које је запослено код правног или физичког лица – резидента Републике Српске или правног или физичког лица са сједиштем у другом ентитету, дистрикту или држави, републичком органу, органу јединице локалне самоуправе, јавној установи или другој организацији у Републици, лице запослено у заједничким органима Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Брчко Дистрикт) са пребивалиштем у Републици, као и лице запослено у Брчко Дистрикту са пребивалиштем у Брчко Дистрикту ако је пријављено у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса ПД3100
02 Изабрана или именована дужност Лице које је изабрано или именовано на јавну или другу дужност без заснивања радног односа и обављањем те дужности остварује примања која представљају доходак у смислу закона којим се уређује порез на доходак ПД3100
03 Радни однос код нерезидента Лице које је на територији Републике Српске запослено код правног или физичког лица – нерезидента Републике Српске, међународне организације и установе или страног дипломатског или конзуларног представништва, ако међународним уговором није другачије одређено ПД3100
04 Рад или стручно усавршавање у иностранству Лице које је од стране правног или физичког лица – резидента Републике Српске код којег је запослено упућено на рад или стручно усавршавање у иностранство, ако није обавезно осигурано по прописима државе у коју је упућено или ако међународним уговором није другачије одређено ПД3100
05 Радни однос у иностранству код иностраног послодавца Лице које је запослено у иностранству код иностраног послодавца, ако није обавезно осигурано код иностраног носиоца социјалног осигурања ПД3100
06 Самостална привредна или професионална дјелатност Лице које самостално обавља привредну или професионалну дјелатност ПД3100
07 Уговор о ауторском праву Лице које остварује приход од ауторских права ПД3100
08 Професионални спортиста Професионални спортиста ПД3100
09 Корисник пензије Корисник права на пензију ПД3100
10 Незапослено лице које остварује новчану накнаду Лице које је незапослено и остварује новчану накнаду у складу са прописима којима се уређује запошљавање и права за вријеме незапослености ПД3100
11 Незапослено лице Незапослено лице док је редовно пријављено Заводу за запошљавање ПД3100
12 Ванредни студент Ванредни студент док је редовно пријављен Заводу ПД3100
13 Избјегло, расељено лице или повратник Избјегло и расељено лице и повратник ПД3100
14 Здравствено осигурање бораца, војних инвалида, породица погинулих бораца и цивилних жртава рата Лице коме је признато право на здравствено осигурање у складу са законом којим се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске и цивилних жртава рата ПД3100
15 Социјална заштита Лице које је корисник права у складу са законом којим се уређују права из области социјалне заштите ПД3100
16 Вјерски службеник Вјерски службеник ПД3100
17 Носилац некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства Лице које обавља пољопривредну дјелатност и уписано је у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства ПД3100
18 Страни држављанин на школовању Страни држављанин који се школује на територији Републике Српске, ако међународним споразумом није другачије одређено ПД3100
19 Страни пензионер Држављанин Републике Српске који у цијелости или дјелимично остварује пензију и инвалиднину од иностраног исплатиоца, док има пребивалиште на територији Републике Српске, ако међународним споразумом није другачије одређено ПД3100
20 Обавезно здравствено осигурање Лице које се лично укључује у обавезно здравствено осигурање ПД3100
21 Цивилна заштита Лице које на територији Републике Српске учествује у акцији спасавања или одбране од елементарних непогода (пожар, поплава, земљотрес и друге непогоде проузроковане вишом силом), или у акцији предузетој ради спасавања живота грађана или отклањања материјалне штете на имовини ПД3120
22 Добровољна ватрогасна служба Члан добровољног ватрогасног друштва за вријеме гашења пожара, спасавања људи и имовине угрожене пожаром и другим елементарним непогодама, уклањања посљедица елементарних непогода, одласка на вјежбу и повратку са вјежбе, као и за вријеме образовања за ватрогасну службу које организује ватрогасно друштво ПД3120 У примјени до 31.12.2012. год.
23 Помоћ државним органима и јавна дужност Лице које на захтјев републичког органа пружи помоћ том органу, као и лице за вријеме вршења одређених јавних функција или грађанских дужности по позиву републичких органа и органа јединица локалне самоуправе ПД3120
24 Ученик на пракси Ученик и студент за вријеме практичне наставе, односно током обављања стручне праксе код послодавца ПД3100
25 Обавезни казнени рад Лице за вријеме обављања обавезног рада приликом издржавања казне затвора, малољетничког затвора и за вријеме извршења васпитне мјере у дисциплинском центру за малољетнике, васпитној установи, васпитнопоправном дому или у другој установи за оспособљавање ПД3100 У примјени до 31.12.2015. год.
26 Преквалификација или доквалификација – ЗЗЗРС Незапослено лице за вријеме преквалификације или доквалификације, на коју је упућено од стране организације за запошљавање ПД3100
27 Уговор о привременим и повременим пословима Лице које у складу са прописима из области радних односа обављају привремене или повремене послове ПД3100
28 Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању Лице за вријеме обављања стручног оспособљавања и усавршавања код послодавца, без заснивања радног односа, у складу са прописима из области радних односа. ПД3120
29 Омладински рад Лице за вријеме омладинског радног ангажовања посредством задруге ученика, студената и незапослене омладине ПД3120 У примјени до 31.12.2012. године
30 Јавни радови Лице за вријеме учешћа у јавним радовима, које организује Република Српска или јединица локалне самоуправe ПД3120
31 Радне акције Лице за вријеме учешћа у омладинској радној акцији, односно радном кампу и такмичењу (производном, спортском и др.) ПД3120 У примјени до 31.12.2012. године
32 Јавна дужност Лице за вријеме вршења одређених јавних функција или грађанских дужности по позиву (у својству посланика, свједока, судије поротника, вјештака или тумача и др.) ПД3100 У примјени до 31.12.2012. године
33 Лице са тешкоћама у развоју Лице са тешкоћама у развоју, за вријеме стручног оспособљавања, након завршене основне школе. ПД3100
34 Радни однос у заједничким органима БиХ* Ради општине уплате доприноса, потребно је означити уколико упосленик ради у заједничким институцијама БиХ ПД3100
35 Докуп стажа Незапослено лице коме је признато право на пензијско и инвалидско осигурање у складу са прописима којима се уређује запошљавање и осигурање за случај незапослености ПД3100
36 Добровољни осигураник на ПИО Лице које је добровољни осигураник у складу са прописима којима се уређује пензијско и инвалидско осигурање ПД3100
37 Цивилне жртве рата Лице којем је признато право на здравствено осигурање према Закону о заштити цивилних жртава рата (“Службени гласник Републике Српске” бр.24/10) ПД3100 У примјени до 31.12.2017. год.
38 Сауживалац породичне пензије Kорисник пензије које је ово право стекло насљеђивањем ПД3100
39 Радни однос са здравственим осигурањем у ФБИХ/Брчком Лице које је запослено код правног или физичког лица резидента Републике а које жели да оствари здравствено осигурање у ФБИХ/Брчко Дистрикт ПД3100
40 Радни однос са лицем преко 50 година живота које има право на ослобођење од пореза на доходак За лица преко 50 година живота, која је послодавац запослио,а која су претходно била на евиденцији Завода за запошљавање РС најмање годину дана непрекидно ПД3100 У примјени од 01.02.2011. године до 31.12.2015. године
41 Радни однос у ФБиХ/Брчком са здравственим осигурањем у РС За лица са пребивалиштем у Републици Српској, која доходак остварују у ФБиХ/Брчко Дистрикту, а која су пријављена на Фонд здравственог осигурања у Републици Српској ПД3100
42 Радни однос по одлуци суда / рјешењу инспекције Ретроактивна пријава / одјава за лица која су по одлуци суда / рјешењу инспекције враћена на посао а за то вријеме била запослена код другог послодавца или примала накнаду за материјално обезбјеђење од стране Завода за запошљавање ПД3100
43 Лица у поступку признавања права из ПИО Лица која су Фонду ПИО Републике Српске поднијела захтјев за остваривање права на пензију ПД3100
44 Кориснии пензија ФПИО РС са пребивалиштем у иностранству Корисник пензије Фонда ПИО РС чије је пребивалиште у иностранству ПД3100
45 Носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства (ПИО и здравствено осигурање) Лице које обавља пољопривредну дјелатност, уписано је у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, и које је осигураник пољопривредник у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање ПД3110
46 Рад преко омладинске задруге Лице до навршених 26 година живота које, у складу са законом, обавља послове преко омладинске задруге, односно без обзира на године живота ако није на редовном школовању ПД3100 У примјени од 01.01.2013. год.
47 Привремени и повремени послови преко омладинске задруге Лице за вријеме обављања привремених и повремених послова преко омладинских задруга до навршених 26 година ако се налази на редовном школовању ПД3120 У примјени од 01.01.2013. год.
48 Уговор о дјелу Лице које на основу уговора о дјелу, односно другог сличног уговора остварује накнаду ПД3100 У примјени од 01.01.2013. год.
49 Члан органа управљања или органа надзора Члан органа управљања или надзора привредног друштва или другог облика организовања, а који по том основу примају накнаду ПД3100
50 Брачни друг запосленог у ДКП Брачни друг који борави са запосленим у дипломатско-конзуларном представништву БиХ уколико је прије одласка био у радном односу у БиХ, а у складу са законским прописима БиХ ПД3100
51 Уговор о допунском раду Лице које остварује накнаду по основу уговора о допунском раду у складу за законом којим се уређује рад и радни односи ПД3100 У примјени од 01.01.2016. год.
52 Угоститељска дјелатност у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање Лице које самостално обавља угоститељску дјелатност пружањем услуга смјештаја, исхране и пића у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање које је уписано у регистар за обављање те дјелатности код надлежне организације, под условом да није обвезник доприноса на основу радног односа или корисник права на пензију ПД3110 У примјени од 01.01.2018. год.
53 Преквалификација и доквалификација –Фонд за ПИО Корисник права на новчану накнаду у вези са преквалификацијом и доквалификацијом и запошљавањем, које је ово право остварило према прописима о пензијском и инвалидском осигурању ПД3100
54 Члан привредног друштва, одговорно лице без заснивања радног односа, прокуриста Члан привредног друштва или друге организације, одговорно лице у привредном друштву или другој организацији без заснивања радног односа, прокуриста, а који по том основу примају накнаду ПД3100
55 Носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства (здравствено осигурање) Лице које обавља пољопривредну дјелатност, уписано је у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, и које није осигураник пољопривредник у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање ПД3110 У примјени од 01.01.2018. год.

 

Шифарник општина и градова

СПИСАК ОПШТИНА И ГРАДОВА СА БРОЈЧАНИМ ОЗНАКАМА
НАЗИВ ОПШТИНЕ / ГРАДА ШИФРА ОПШТИНЕ / ГРАДА
Милићи 001
Бања Лука 002
Бијељина 005
Билећа 006
Козарска Дубица 007
Градишка 008
Крупа на Уни 009
Брод 010
Нови Град 011
Петровац 012
Шамац 013
Братунац 015
Брчко 016
Шифра општине „016“-Брчко користи се код плаћања одговарајуће врсте доприноса према фондовима социјалне сигурности и организацијама социјалног осигурања код којих су обвезници пријављени, односно остварују право на одређену врсту осигурања
Чајниче 023
Челинац 025
Дервента 027
Добој 028
Фоча 031
Гацко 033
Пелагићево 034
Ново Горажде 036
Петрово 038
Хан Пијесак 041
Језеро 043
Осмаци 045
Калиновик 046
Рибник 050
Котор Варош 053
Купрес 055
Лакташи 056
Лопаре 059
Љубиње 061
Модрича 064
Вукосавље 066
Мркоњић Град 067
Невесиње 069
Доњи Жабар 072
Приједор 074
Прњавор 075
Рогатица 078
Рудо 080
Оштра Лука 081
Источна Илиџа 085
Источно Ново Сарајево 088
Пале 089
Источни Стари Град 090
Трново 091
Кнежево 093
Соколац 094
Србац 095
Сребреница 097
Берковићи 099
Шековићи 100
Шипово 102
Теслић 103
Источни Дрвар 105
Требиње 107
Угљевик 109
Вишеград 113
Власеница 116
Зворник 119
Костајница 135
Источни Мостар 136
Станари 138