Инструкције за плаћање

Republic of Srpska Tax Administration > Legal Entities > Непокретности > Инструкције за плаћање

Uplatnica

Уплата се врши путем платног налога који се попуњава према упутству датом у табели:

 

ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК

 

Врста прихода Назив прихода
Уплатио је Име и презиме / назив пореског обвезника, адреса и број телефона
Сврха дознаке Порез на непокретности
Прималац Рачун јавних прихода града / општине
Датум уплате Датум уплате
Рачун пошиљаоца: Рачун пошиљаоца
(поље се не попуњава ако се плаћа у готовини)
Рачун примаоца: Рачун јавних прихода града / општине који је наведен у пореском рачуну за порез на непокретности
Износ Износ који се уплаћује у КМ
Број пореског обвезника ЈМБ физичког лица / ЈИБ правног лица
Врста уплате 0: редовна
Врста прихода 714112
Порески период: од Почетак пореског периода (дд/мм/гг)
Порески период: до Завршетак пореског периода (дд/мм/гг)
Општина Шифра града / општине гдје се непокретност налази, према шифарнику општина и градова
Буџетска организација 9999999