Republic of Srpska Tax Administration > Legal Entities > Прописи о порезу на доходак – подзаконски акти

ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК

 

Број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о порезу на доходак
1. Правилник о начину утврђивања тржишне вриједности трансакција између повезаних лица 98/15 09.12.2015.
2. Правилник о врсти и висини трошкова неопходних за остваривање прихода по основу ауторских права, права сродних ауторским правима и права индустријске својине 98/15 09.12.2015.
3. Правилник о садржају и начину вођења књига и евиденција и правила за усклађивање прихода и расхода од самосталне дјелатности 98/15 09.12.2015.
4. Правилник о условима, начину и поступку остваривања права на опорезивање порезом на доходак из страних извора 98/15 09.12.2015.
5. Правилник о поступку, начину обрачуна и остваривања права на ослобађање и права на одбитак од пореске основице пореза на доходак 68/18 01.09.2018.
5.1. Правилник о измјенама и допуни Правилника о поступку, начину обрачуна и остваривања права на ослобађање и права на одбитак од пореске основице пореза на доходак 6/20 05.02.2020.
6. Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице 26/16 12.04.2016
6.1. Правилник о измјенама Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице 77/18 01.09.2018.
6.2. Правилник о измјенама Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице 43/20 14.05.2020.
7. Правилник о систему двојног књиговодства код предузетника 45/16 15.06.2016.
Неважећи прописи о порезу на доходак
1. Правилник о примјени Закона о порезу на доходак 22/11 15.03.2011. 11.04.2016.
1.1. Правилник о измјенама Правилника о примјени Закона о порезу на доходак 22/14 03.04.2014. 11.04.2016.
1.2. Правилник о измјени и допуни Правилника о примјени Закона о порезу на доходак 2/15 27.01.2015. 11.04.2016.
1.3. Правилник о измјени Правилника о примјени Закона о порезу на доходак 9/15 10.02.2015. 11.04.2016.
2. Правилник о систему двојног књиговодства код предузетника 94/09 29.10.2009. 14.06.2016.
2.1. Правилник о допуни Правилника о систему двојног књиговодства код предузетника 99/10 01.01.2011. 14.06.2016.
2.2. Правилник о начину и поступку остваривања права на ослобађање и умањење пореске основице пореза на доходак 7/16 13.02.2016. 31.08.2018.