Цертификат за електронски потпис

Republic of Srpska Tax Administration > Questions and Answers > Цертификат за електронски потпис

Најчешћа питања из области "Цертификат за електронски потпис"

1.Која лица су обавезна бити корисници услуге Цертификационог тијела Пореске управе?

Сви порески обвезници (правна лица, пословне јединице из ФБиХ или Брчко Дистрикта, предузетници и физичка лица), који имају обавезу подношења Мјесечне пријаве пореза по одбитку, Образац 1002, по било ком основу, односно сви исплатиоци дохотка на који се обрачунава и плаћа порез по одбитку и припадајући доприноси, као и лица која су носиоци социјалног осигурања (добровољни осигураници, власници комерцијалних и некомерцијалних пољопривредних газдинстава).

2.Шта је потребно да би порески обвезник, правно лице или предузетник, добио електронски цертификат?

Потребно је да порески обвезник закључи уговор о пружању услуга цертификације и да за лица која потписују пореску пријаву достави сагласност за издавање електронског цертификата уколико Образац 1002 подноси сам за себе, а уколико за пореског обвезника тај образац подноси друго лице (правно лице или предузетник), у том случају порески обвезник подноси само сагласност за давање овлаштења другом лицу, с тим да је то лице постало корисник услуга Цертфикационог тијела Пореске управе, да је регистровано за вођење пословних књига и да је са тим лицем порески обвезник закључио уговор о пружању књиговодствених услуга.

3.Да ли порески обвезник (правно лице или предузетник) подноси и захтјев за издавање електронског цертификата?

Не, захтјев увијек подноси физичко лице коме је порески обвезник дао сагласност за издавање електронског цертификата. Порески обвезник може приликом предаје уговора и сагласности, предати Пореској управи и захтјев за издавање електронског цертификата којег је потписало лице којем се даје сагласност.

4.Да ли се за издавање електронског цертификата за електронски потпис плаћа накнада?

Не плаћа се накнада, издавање електронског цертификата за електронски потпис је бесплатно.

5.Ком физичком лицу се може дати сагласност за издавање електронског цертификата?

Сагласност за издавање електронског цертификата може се дати физичком лицу које је запослено код пореског обвезника (правног лица, пословне јединице и предузетника) по основу уговора о раду на неодређено или одређено вријеме, са пуним или непуним радним временом, затим лицу које је код пореског обвезника ангажовано по основу уговора о допунском раду, уговора о дјелу и уговора о привременим и повременим пословима као и лицу које врши послове директора пореског обвезника без заснивања радног односа и другим лицима која су овлаштена за заступање правног лица, лицу које обавља предузетничку дјелатност у виду основног, додатног или допунског занимања и физичком лицу (које не обаља регистровану дјелатност) које само за себе подноси Образац 1002

6.Шта је потребно пословној јединици правног лица из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта која дјелатност обавља у Републици Српској да закључи уговор о пружању услуга цертификације?

За закључење уговора о пружању услуга цертификације потребно је да пословна јединица достави пуномоћ за закључивање уговора о пружању услуга цертификације од свог оснивача, правног лица из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта или да докаже да је актом оснивача овлаштена за закључење уговора.

7.Може ли пословна јединица која је означена као главно мјесто пословања закључити уговор о пружању услуга цертификације за остале пословне јединице?

Може, уколико остале пословне јединице дају сагласност за давање овлашћења свом главном мјесту пословања, односно свака пословна јединица појединачно даје овлаштење главном мјесту пословања.

8.Да ли може правно лице из Федерације или Брчко Дистрикта као оснивач пословних јединица регистрованих у Републици Српској да потпише уговор о пружању услуга цертификације за те своје пословне јединице?

Може, под условом да правном лицу (оснивачу – сједишту), његове пословне јединице дају сагласност за давање овлашћења на основу којих то правно лице закључује уговор о пружању услуга цертификације и доставља сагласност за издавање електронског цертификата за физичко лице запослено код оснивача.

9.Ако правно лице из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта као оснивач пословних јединица у РС закључи уговор о пружању услуга цертификације, да ли у том случају то правно лице може дати сагласност за издавање електронског цертификата лицу запосленом у пословној јединици у Републици Српској?

Не може, правно лице може дати сагласност за издавање електронског цертификата само лицу запосленом у том правном лицу.

10.Да ли порески обвезник регистрован у једној општини може дати сагласност за давање овлашћења књиговодственој агенцији регистрованој у другој општини?

Може било којој књиговодственој агенцији регистрованој на територији Републике Српске, с тим да се та сагласност доставља Подручној јединици Пореске управе гдје је регистрована књиговодствена агенција.

11. Да ли подручни фудбалски савези могу од 01.01.2017. године за своје чланове (фудбалске клубове) подносити Образац 1002 ?

Могу, уколико је општим актом савеза прописано да књиговодствене, финансијске и друге услуге у вези са пословним књигама врши савез за своје чланове, односно клубове. У овом случају фудбалски клубови дају сагласност за давање овлашћења подручном фудбалском савезу.

12.Колико цертификата може имати физичко лице (Запослено, власник предузетничке радње и слично)?

Физичко лице може имати онолико цертификата колико има сагласности за издавање цертификата за електронски потпис, с тим да сваки појединачни цертификат за електронски потпис може користити само за подношење Обрасца 1002 за пореског обвезника од кога је добило сагласност за издавање цертификата за електронски потпис.

13.Да ли су ловачка, риболовачка и друга удружења у обавези да изврше цетрификацију будући да немају запослених радника?

Ако напријед наведена удружења врше исплату дохотка на који се обрачунава и плаћа порез по одбитку и припадајући доприноси у обавези су да од 01.01.2017. године подносе Образац -1002 искључиво у електронском облику потписану електронским потписом. Из обавезе подношења Образца 1002 проистиче и обавеза закључења уговора о пружању сулуга цертификације са Пореском управом односно обавеза давања сагласност за давање овлашћења другом лицу (правном лицу или презтенику) које је регистровано за вођење пословних књига.

14.Колико дуго важи цертификат за електронски потпис?

Цертификат за електронски потпис важи 5 година или до његовог опозива услед престанка радног односа, раскида уговора о вођењу пословних књига и слично.

15. Хоће ли Пореска управа продужити рок цертификације, односно да ли ће се моћи извршити цертификација послије 01.01.2017. године и какве су посљедице за оне који не изврше цертификацију?

Пореска управа ће издавати електронске цертификате и након 01.01.2017. године али рок за обавезно подношење Образца 1002 електронским путем неће се продужавати. Пореским обвезницима који до 31.12.2016. године не постану корисници услуга цертификације односно који не овласте лице којем је већ издат електронски цертификат да у њихово име подноси образац 1002 биће онемогућено подношење Обрасца 1002, у папирном облику или овјером основног листа пријаве. Образац 1002 поднесен у папирном облику биће одбачен. За неподношење Образца 1002 на начин прописан Законом о пореском поступку Републике Српске и Правилником о условима и начину подношења пореских пријава, односно у електронском облику потписан електронским потписом, прописана је новчана казна за правна лица у износу од 1.000КМ до 3.000КМ а за одговорна лица у правном лицу и за физичка лица у износу од 500КМ до1.500КМ.

16. Да ли општина као оснивач може за буџетске кориснике ( дјечији вртић, библиотека и сл.) подносити Образац 1002?

Општина као оснивач може за буџетске кориснике подносити Образац 1002 с тим да сваки појединачни буџетски корисник достави сагласност за давање овлаштења општини да она у његово име може подносити Образац 1002.

17.Који основ осигурања у Јединственом систему за регистрацију, контролу и наплату доприноса физичко лице мора имати да би остварило право на цертификат за електронски потис?

01 – Радни однос
02 – Изабрана или именована дужност
06 – Самостални предузетник
27- Лице које у складу са прописима из области радних односа обавља привремене или повремене послове
39 – Радни однос са здраственим осигурањем у ФБиХ/Брчко Дистрикт
45 – Носилац комерцијалног пољопривреног газдинаства
48 – Уговор о допунском раду (са бројем часова ангажовања) и уговор о дјелу
49 – Члан органа управљања или органа надзора

18. Ко може подносити Образац 1002 за правна лица и предузетнике који имају сједиште, (основни ЈИБ) ван територије Републике Српске и пословне јединице правних лица из Републике Српске у ФБиХ и Брчко Дистрикту?

Може подносити сам порески обвезник, или друго правно лице или предузетник, којем је порески обвезник дао сагласност за давање овлаштења које је корисник услуга цертификације са сједиштем у Републици Српској, односно у ФБиХ и Брчко Дистрикту.

19. Уколико оснивач пословне јединице из ФБиХ и Брчко Дистрикта, за Пословну јединицу у Републици Српској подноси Образац 1002, да ли оснивач треба бити регистрован за вођење пословних књига?

Када оснивач пословне јединице из ФБиХ и Брчко Дистрикта за пословну јединицу у Републици Српској подноси Образац 1002 не провјерава се да ли је оснивач регистрован за вођење пословних књига јер се ради о истом правном лицу. Провјера напријед наведеног услова врши се само у оним случајевима када за пореског обвезника друго лице на основу овлаштења подноси Образац 1002.

Питања и одговори–техничке природе из области "Електронско слање Обрасца 1002 уз електронски потпис"

1.На којим бројевима телефона може да се добије техничка подршка за рад са апликацијама?

Бројеви телефона на које се може добити техничка подршка су: 051/332-373, 051/337-897, 051/337-898 и 051/337-899.

2.Може ли се инсталирати Cisko VPN клијент на windows 10?

Апликација Cisko VPN клијент подржана је на оперативним системима Windows XP, Windows 7 и Windows 8, а није подржана на оперативном систему Windows 10. За рад на оперативном систему Windows 10 намјењена је апликација Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, чија ће употреба за комуникацију са системом ПУРС ускоро бити омогућена.

3.Након инсталације Cisko VPN клијента на радној површини се не налази иконица тог програма. Како се може омогућити да се иконица види на радној површини?

Путања до инсталираног Cisko VPN клијента је: Start – Programs – Cisco Systems VPN Client – VPN Client. Десни клик на алат „VPN Client“ отвориће падајућу палету. На падајућој палети потребно је означити алат „Send to“ па кликнути на алат „Desktop (create shortcut)“. Кликом на наведени алат иконица ће се појавити на радној површини.

4.Ко додјељује шифру за повезивање на сервер Пореске управе РС за ЈИБ-ове који се прије нису конектовали на сервер Пореске управе РС?

Сваки ЈИБ има право приступа на сервер Пореске управе РС са иницијалном шифром (ријеч лозинка унесена латиничним малим словима). Иницијална шифра користи се само приликом прве конекције да би се извршила промјена у било коју другу шифру која мора имати минимално шест карактера. Промјена шифре ради се када је активна веза на путањи Опције – Подешавања – Логовање.

5.Зашто се на новорегистроване ЈИБ-ове не може остварити конекција преко иницијалне шифре?

У наредном периоду ова грешка не би требала да се дешава. Ако ипак дође до проблема приликом прве конекције на инициијалну лозинку са новорегистрованим ЈИБ-ом, потребно је да корисник контактира службенике техничке подршке ради отклањања наведеног проблема.

6.Због чега се не може остварити конекција на сервер Пореске управе РС преко Cisko VPN клијента?

– 6.1 Уносе се неисправни приступни подаци: корисничко име (ЈИБ предузећа) и шифра (додијељена шифра или за прву конекцију ријеч лозинка уписана латиничним малим словима):
Потребно је провјерити да ли је укључен Цапс Лоцк на тастатури,
Потребно је провјерити да ли је одабрана ћирилична тастатурна подршка или латинична ако у шифри постоје слова која се не налазе на истој позицији на енглеској и латиничној тастатурној подршци.
Ако је непозната претходно додијељена шифра, од службеника техничке подршке, овјереним И потписаним дописом, тражи се да се шифра ресетује на иницијалну шифру.
– 6.2 Неисправно су унесени параметри за остваривање конекције преко Cisco VPN клијента – Host, Name, Password:
Отвори се прозор са параметрима на алат „Modify“ и упишу се исправни подаци.
– 6.3 Параметри за остваривање конекције нису унесени на енглеској тастатурној подршци:
На алат „Delete“ побришу се постојећи подаци. Кликом на алат Неw упишу се приступни параметри са укљученом енглеском тастатурном подршком.

7.Због чега се не може остварити конекција на сервер Пореске управе РС преко ППО апликације?

7.1 Претходно није остварена конекција преко Cisko VPN клијента:
Прије конекције на ППО апликацију неопходно је да се направи конекција преко Cisko VPN клијента.
7.2 Уписују се неисправни приступни подаци: корисничко име (ЈИБ предузећа) и шифра (додијељена шифра или за прву конекцију ријеч лозинка уписана латиничним малим словима):
Потребно је провјерити да ли је укључен Цапс Лоцк на тастатури,
Потребно је провјерити да ли је одабрана ћирилична тастатурна подршка или латинична ако у шифри постоје слова која се не налазе на истој позицији на енглеској и латиничној тастатурној подршци.
Ако је непозната претходно додијељена шифра, од службеника техничке подршке тражи се да се шифра ресетује на иницијалну шифру.
7.3 Антивирусни програм (npr. avast, avira…) блокира могућност конекције на сервер Пореске управе:
Ако антивирусни програм блокира могућност конекције, потребно је да се прије конекције изврше подешавања антивирусног програма на начин да се омогући повезивање са сервером Пореске управе РС.
7.4 Локална мрежна подешавања у ИП адреси имају подгрупу 100:
Потребно је позвати мрежног администратора да изврши корекцију подгрупе на ИП адреси.
7.5 Због оптерећења система у роковима за подношење пријава долази до отежане конекције јер велики број корисника истовремено приступа систему:
Конекцију је потребно користити само када се пријаве шаљу на сервер да би се што мање заузимали ресурси. Једино рјешење када дође до оптерећења је више покушаја док се веза не успостави.
7.6 Сервер Пореске управе РС је недоступан:
Потребно је назвати службенике техничке подршке који ће одрадити потребне радње да сервер постане доступан.

8.Зашто је неактивно дугме за унос нове пријаве?

Да би се активирало дугме за унос нове пријаве потребно је да се унесе бар један мјесец у прозор „Мјесец“. У менију „Преглед“ кликне се на дугме „Мјесец“. Са десне стране прозора налази се дугме „Нови мјесец“. Кликом на наведено дугме уписаће се сви параметри за један мјесец. Кликом на дугме „Снимање измјена“ формирани мјесец ће бити сачуван. Након тога, дугме за унос нове пријаве ће бити активно.

9.Након инсталације нове верзије апликације ППО сви претходни подаци о посланим пријавама су побрисани. Зашто се то дешава?

Нова верзија апликације ППО инсталирана је на различитој локацији у односу на локацију на којој се налази претходна верзија апликације. У старој верзији апликације ППО налазе се све пријаве које су претходно креиране, али иконица апликације ППО на радној површини отвара нову верзију апликације ППО која још увијек нема податке. Приликом сваке инсталације ППО апликације неопходно је да се нова верзија апликације инсталира преко постојеће верзије. У задњем прозору инсталације та опција ће бити понуђена, а корисник ће је прихватити ако кликне на дугме „Yes to all“.

10.Могу ли се пребацити подаци о посланим пријавама са једног на други рачунар?

Подаци о посланим пријавама са једног рачунара могу се пребацити на други рачунар. На старом рачунару отвори се фолдер „ППО“ па фолдер „Подаци“ и копира се филе „ппо.гдб“. Наведени филе пребаци се на преносни диск (CD, DVD, USB меморију…). На новом рачунару отвори се иста путања и преко постојећег „ppo.gdb“ фајла прелијепи се пренесени филе.

11.Након инсталације нове верзије апликације ППО и даље нису доступне опције које би требале да се налазе у новој верзији апликације. Да ли је инсталација успјешно одрађена?

Инсталација није успјешна ако нове опције нису доступне. Најчешћа грешка због које се не инсталира нова верзија апликације ППО иако је комплетна процеруда одрађена, је што је у тренутку инсталације претходна верзија апликације ППО била отворена. Да би се могла инсталирати нова верзија апликације ППО потребно је да се затвори прозор са старом верзијом.

12.Како се може провјерити да ли је инсталирана нова верзија ППО апликације?

На менију „Pomoć“ кликне се на алат „O programu“. Након наведеног отвориће се прозор у којем ће бити уписана верзија апликације која је инсталирана. Податак о верзији програма у ППО апликацији мора бити идентичан верзији апликације која је активна на сајту Пореске управе РС.

13.ППО апликација не ради аутоматски обрачун обавеза иако је то у претходном периоду радила. Да ли је та опција искључена у новој верзији апликације?

Опција аутоматског обрачуна обавеза пореза и доприноса активира се кликом на дугме „Аутоматски унос“ који се налази на десној страни прозора за унос пријаве.

14.Шта радити када се заборави шифра за ППО апликацију?

Када је немогуће доћи до податка о шифри за конекцију преко ППО апликације, потребно је да се направи овјерен и потписан допис у којем ће се тражити ресетовање на иницијалну шифру са наведеним ЈИБ-ом преко којег се остварује конекција. Допис се упућује Сектору за ИТ.

15.Пријава је послана на сервер Пореске управе РС, али није добила бар код. При новом слању систем јавља поруку да постоји пријава на серверу. Шта радити у оваквом случају?

Приликом слања пријаве на сервер Пореске управе РС дошло је до прекида везе због чега је податак учитан у пријемну базу Пореске управе РС, али бар код није учитан у апликацију ППО из које је податак послан. Потребно је да се направи овјерен и потписан допис у којем ће се тражити поништавање пријаве на серверу. Допис се упућује Сектору за ИТ.

16.Како да се види шта је грешка због које се пријава не може снимити?

Са десне стране прозора за унос пријаве у линији у којој се налазе алати за одабир видова исплате (VI1, VI2,…) налази се дугме које има облик плаве квачице. Кликом на наведени алат отвориће се палета са грешкама.

17.Систем пријављује приликом снимања пријаве да постоји већ креирана пријава за исти ЈИБ, период и општину. Зашто се ово дешава?

У апликацији ППО у којој је пријављена грешка заиста постоји формирана још једна пријава са истим кључним подацима. Потребно је преко претраживача или прегледом свих пријава да се пронађе пријава која има исте кључне податке и да се на њој комплетира унос. Сама апликација не дозвољава да се уноси више пријава са истим кључним подацима.

18.Унесено је више аналитичких података на пријаву.Унесено је више аналитичких података на пријаву. Постоји неисправност због које се не може снимити пријава. Потребно је да се пронађе исправан податак, али не може да се сними пријава. Може ли се сачувати пријава са тренутним уносом или се мора изићи из пријаве и накнадно поново све уносити?

Пријава се може снимити иако има грешке ако се означи индикатор „U pripremi“. Наведени индикатор налази се испод алата „Automatski unos“ (са десне стране прозора за унос пријаве).

19. Иако је подесена исправна путања за учитавање ЕПП фајлова и даље систем не приказује ЕПП фајлове. Због чега ЕПП фајлови нису учитани?

Могуће је да се учитавају ЕПП фајлови за неки од претходних образаца (нпр. Пријаве за 2010. са бруто основицом), а у апликацији ППО означен је тренутно актуелан образац (Пријаве за 2016. са бруто основицом). Потребно је да се изабере одговарајући образац и ЕПП фајлови ће бити учитани. Поред наведеног могуће је да структура ЕПП фајлова није исправна. У том случају потребно је да програмер који одржава програм за обрачун личних примања у којем је настао ЕПП фајл изврши корекцију структуре истог.

20.Систем пријављује грешку на ЕПП фајлу и не дозвољава да се фајл учита у табелу пријава. Може ли се учитати фајл у табелу пријава да би се грешка исправила?

Неисправан ЕПП фајл може да се учита у табелу пријава тако што ће се означити и у менију „ЕПП“ изабрати алат „Учитавање фајла у пријаву са ознаком У припреми“. Након што је учитавање извршено потребно је да се коригују неисправни подаци, да се скине ознака „У припреми“ и сними пријава. Након наведеног, пријава ће бити спремна за слање на сервер Пореске управе РС.

21.Која је разлика између електронских услуга и електронског цертификата?

Електронске услуге су група електронских сервиса које корисник може користити преко посебне интернет странице Пореске управе за преглед: пореске картице, рачуна за непокретности, неисправних пореских пријава Образац 1002, непотврђених пореских пријава Образац 1002, пријављених радника у јединствени систем итд.
Електронски цертификат за електронски потпис је потврда у електронском облику која повезује податке за верификацију електронског потписа са неким лицем и потврђује идентитет тог лица. Електронски цертификат омогућава да порески обвезници електронски подносе и потписују пореске пријаве Образац 1002 без потребе за подношењем папирног примјерка пореске пријаве.

22.Приликом преузимања електронског цертификата систем пријављује да је унесена неисправна шифра. Како ријешити овај проблем?

22.1 Цертификат није преузет у року за преузимање:
Рок за преузимање електронског цертификата је 15 дана од дана издавања приступних података. У наведеном року приступни подаци су валидни. Након истека наведеног рока, цертификат неће моћи да се преузме пошто више неће бити валидан. У случају истека наведеног рока порески обвезници требају поново надлежној подручној јединици предати захтјев за издавање електронског цертификата.
22.2 Неисправан је унос приступних података:
Ако није истекао рок од 15 дана од издавања пристуних података потребно је да се провјери исправност уноса приступних података (корисничког имена и лозинке). Провјерава се да ли је укључен Caps Lock на тастатури, да ли је изабрано одговарајуће писмо и да ли су сви знакови уписани исправно. Препоручује се да се лозинка укуца у Word-у и након провјере исправности да се прекопира у поље предвиђено за унос лозинке.
22.3 Није одрађен тест „Нисам робот“:
Након уноса корисничког имена и шифре потребно је означити индикатор „Нисам робот“ и одрадити тест који се тражи у новоотвореном прозору. Тест треба исправно одрадити кроз означавање минимално три поља која одговарају захтјеву.

23.Због чега се дешава да се не може пронаћи цертификат на рачунару на којем је преузет?

Ако приликом преузимања цертификата порески обвезник кликне на дугме „Open“, оперативни систем ће преузети цертификат снимити у свој Temp директориј. Након одређеног времена, тај фајл ће бити аутоматски обрисан. Пошто се цертификат преузима само једном и не постоји никакав начин да се поново одради преузимање, савјетује се да се приликом преузимања цертификата увијек користи дугме „Save File“. Битно је да се запамти локација на којој је снимљен фајл. Такође, препоручује се да се преузети фајл сачува на екстерном уређају (препоручује се чување цертификата на CD или DVD ROM-у) да би се избјегла могућност губитка цертификата у случају оштећења рачунара на којем је преузет цертификат.

24.Приликом инсталације цертификата потребно је укуцати лозинку. Која лозинка се уписује? Зашто систем пријављује да је лозинка неисправна?

Први корак након преузимања цертификата је екстрактовање (распакивање) преузетог цертификата. Након распакивања појавиће се два фајла (password и store). Дуплим кликом на фајл сторе покреће се инсталација. У трећем прозору инсталације систем тражи лозинку која се налази у другом распакованом фајлу (password). Дуплим кликом на фајл који у називу има ријеч пассwорд отвориће се Нотепад фајл у којем се налази лозинка са 10 карактера. Лозинка може да се укуца у поље предвиђено за унос лозинке или се може копирати из фајла у наведено поље. Ако се лозинка копира потребно је обратити пажњу на број карактера који је пренесен. Приликом копирања може се десити да се поред десет карактера који чине лозинку означи и једанаести карактер. Тај једанаести карактер је размак послије задњег карактера лозинке и као такав треба да се брише.

25.Цертификат је инсталиран, и по упутству, потребно је да се на путањи Опције – Подешавање – Електронски потпис учита инсталирани цертификат. У апликацији ППО не постоји таб Електронски потпис. На који начин се може учитати цертификат, ако не постоји наведени таб?

Таб „Електронски потпис“ не постоји на наведеној локацији искључиво ако корисник апликације није преузео најновију верзију ППО апликације – 2.2.0.0. или новију верзију. Наведена апликација постављена је на сајт Пореске управе у јулу 2016. године и доступна је за преузимање. Потребно је да се изврши инсталација најновије верзије ППО апликације након чега ће наведени таб бити доступан.

26.Приликом покушаја слања пријаве на сервер систем пријављује поруку „Цертификат није учитан“. Како ријешити овај проблем?

Ако систем пријављује поруку „Цертификат није учитан“ грешка је то што корисник апликације није на путањи Опције – Подешавања – Електронски потпис учитао цертификат. У прво поље прозора „Електронски потпис“ – „Серијски број цертификата за електронско потписивање пријава“ потребно је учитати цертификат. Цертификат се учитава тако што се кликне на иконицу са десне стране наведеног поља и у новоотвореном прозору изабере се цертификат који има одговарајуће податке о носиоцу цертификата, организацији и CA тијелу.

27.Инсталиран је цертификат на рачунару и учитан је у ППО апликацију. Систем не пријављује грешку, али на пријави не постоји електронски потпис. Како ријешити овај проблем?

27.1 Означавање индикатора „За послодавца је омогућен електронски потпис“:
На путањи Преглед – Предузеће отвара се прозор „Предузеће“. У наведеном прозору налази се листа пословних субјеката за које се подносе пријаве са рачунара на којем се ради преглед. Сва предузећа за која је одобрено слање електронских пријава од стране Пореске управе РС требају да буду означена индикатором „За послодавца је омогућен електронски потпис“. Да би се наведено означавање извршило потребно је: означити пословни субјект у табели предузећа, кликнути на дугме „Измјена података“, означити индикатор „За послодавца је омогућен електронски потпис“ и снимити измјене.
27.2 У прозору „Предузеће“ у више редова су уписани подаци о истом пословном субјекту с тим да је само у једном реду означен индикатор „За послодавца је омогућен електронски потпис“:
Посебну пажњу треба обратити на све податке у прозору „Предузеће“. Ако је један ЈИБ пословног субјекта уписан у два реда с тим да је у једном реду означен наведени индикатор, а у другом није потребно је: или означити оба реда наведеним индикатором или брисати ред који је сувишан с тим да запис који је остао активан треба имати означен индикатор „За послодавца је омогућен електронски потпис“.
27.3 На рачунару на којем је инсталиран и учитан цертификат инсталиран је Windows XP, service pack 2.:
Ако рачунар на којем је инсталиран и учитан цертификат има оперативни систеWindows XP, service pack 2, електронски потпис се неће појавити на пријави иако су све радње извршене по упутству. За употребу електронског цертификата потребно је да на рачунару корисника постоји минимално Windows XP, service pack 3. Препоручује се да се на Windows XP инсталира service pack 3 чиме ће се ријешити наведени проблем.

28.Да ли се са електронским цертификатом могу слати пријаве и за претходни период када слање пријава са електронским потписом није било могуће?

Пријаве са електронским потписом могу се слати за све пореске и исплатне периоде од 2007. године до текућег периода. Од 01.01.2017. године наведени начин слања пријава ће бити уједно и једини начин подношења пријава.

29.Да ли је цертификат могуће користити на више рачунара?

Технички је могуће да се цертификат користи на више рачунара, али то није препоручљиво. Преузимање цертификата ради се само једном, а пренос на други рачунар ради се помоћу екстерног уређаја CD или DVD ROM). Инсталација се ради на исти начин као и на првом рачунару. Након инсталације електронског цертификата на другом рачунару препоручује се да се на првом рачунару исти деинсталира.

30.Могу ли се пријаве које су електронски потписане брисати са сервера уколико се утврди да су исте послане са неисправним подацима?

Поништавање неисправне електронски потписане пријаве могуће је у току дана у којем је пријава послана на сервер Пореске управе Републике Српске. Процедура брисања пореске пријаве проводи се на начин да се означи пореска пријава која је предмет поништавања па на путањи “Пријаве” кликне се на алат “Поништавање пријаве на серверу”. Приликом поништавања пореске пријаве веза са сервером треба да буде активна. Након истека дана у којем је пријава поднесена, брисање пореске пријаве са сервера више није могуће. Корекције се у том случају раде подношењем измијењене пореске пријаве.

31.Физичко лице је запослено код више послодаваца са непуним радним временом. Код свих послодаваца физичко лице има овлаштење за слање пријава на сервер Пореске управе. У надлежој подручној јединици на исти дан издато је више цертификата. Приликом покушаја логовања на сајту Пореске управе систем пријављује грешку да нису исправни приступни подаци. Због чега се појављује наведена грешка?

Када на исти дан једно физичко лице добије више цертификата потребно је да се логује са приступним подацима који су задње издати. У доњем дијелу документа налази се датум и вријеме издавања приступних података. Када се корисник улогује са задње издатим приступним подацима, исти ће моћи преузети све издате цертификате.