Доходак

Најчешћа питања из области пореза на доходак

1.Да ли се у случају допунског рада пореска основица може умањити по основу личног одбитка?

Не, у случају допунског рада не може се умањити пореска основица по основу личног одбитка, јер се доходак остварен на основу уговора о допунском раду не сматра дохотком од личних примања.
Умањење пореске основице по основу личног одбитка остварује се само код дохотка од личних примања, сходно члану 10. став 2. тачка 1. Закона о порезу на доходак („Службени гласник републике српске“ бр. 60/15 и 5/16).

2.Шта се сматра дохотком од личних примања?

Доходак од личних примања су сва директна и индиректна плаћања из радног односа, сходно члану 11. Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/15 и 5/16).

3.Да ли се нерезиденту који остварује лична примања из радног односа у Републици Српској врши умањење пореске основице по основу личног одбитка?

Да, нерезидент који је у радном односу код послодавца у Републици Српској и по том основу остварује лична примања, испуњава услове за умањење пореске основице по основу личног одбитка, сходно члану 10. став 2. тачка 1. Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/15 и 5/16).

4.Да ли се плаћа порез на доходак на примања која физичко лице оствари по основу рођења дјетета у виду новчане помоћи?

Примања која послодавац исплати запосленом поводом рођења дјетета до висине једне просјечне нето плате у Републици Српској према посљедњем објављеном податку Републичког завода за статистику, не подлијежу плаћању пореза на доходак и обавезних доприноса, сходно члану 8. став 1. тачка 4. Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/15 и 5/16).

5.Да ли се плаћа порез на доходак на отпремнине код споразумног раскида радног односа?

На отпремнине код споразумног раскида радног односа до минималног износа прописаног законом којим се уређују радни односи, односно до тог износа су ослобођене од плаћања пореза, сходно члану 8. став 1. тачка 1. Закона о порезу на доходак („Службени гласник републике српске“ бр. 60/15 и 5/16).

6.Гдје се плаћа порез на доходак од капитала остварен од закупа или подзакупа непокретне имовине и капиталних добитака од непокретне имовине?

Плаћа се према мјесту гдје се непокретност налази, сходно члану 64. став 3. Закона о порезу на доходак („Службени гласник републике српске“ бр. 60/15 и 5/16).

7.Да ли су исплате дивиденди и удјела у добити привредних друштава предмет опорезивавања, односно да ли се приликом исплате плаћа порез на доходак?

Дивиденде и удјели у добити нису предмет опорезивања порезом на доходак, а то значи да се на исте не плаћа порез на доходак, сходно члану 31. Закона о порезу на доходак („Службени гласник републике српске“ бр. 60/15 и 5/16).

8.Да ли се исплате дивиденди и удјела у добити пријављују у пријави 1002 за порез на ДЛ1 у колони 19 (Неопорезиво лично примање)?

Не, у колону 19. се пријављују само неопорезива лична примања која се исплаћују по основу радног односа, а обзиром да се дивиденде и удјели у капиталу не исплаћују по основу радног односа то исте нису ни предмет пријављивања, односно не пријављују се путем пријаве 1002 за порез, сходно члану 4. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на ослобађање и умањење пореске основице пореза на доходак („Службени гласник републике српске“ бр. 7/16).

9.Да ли су физичка лица којима је издата пореска картица по основу плаћене камате на стамбени кредит и/или уплаћене премије животног осигурања дужна по истеку године доставити доказ о плаћеној камати и/или уплаћеној премији? Ако јесу, у ком року?

Да, дужна су да најкасније до 31.03. текуће године доставе доказ о плаћеној камати од банке са којом је закључен уговор о стамбеном кредиту, односно доказ о уплаћеној премији животног осигурања од осигуравајућег друштва које посједује дозволу Агенције за осигурање Републике Српске, сходно члану 17. став 1. тачка 8. и члану 22. став 5. Правилника о начину и поступку остваривања права на ослобађање и умањење пореске основице пореза на доходак („Службени гласник републике српске“ бр. 7/16).

10.Гдје се плаћа порез на доходак за нерезидента ангажованог по основу уговора о дјелу?

Порез на доходак за нерезидента плаћа се према мјесту остварења дохотка, сходно члану 64. став 4. Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/15 и 5/16).

11.Да ли је физичко лице које поред дохотка из радног односа остварује и доходак по основу допунског рада дужно да поднесе годишњу пореску пријаву за порез на доходак-Образац 1004?

Да, то физичко лице дужно је поднијети годишњу пореску пријаву, сходно члану 60. став 3. Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/15 и 5/16), која се подноси до 31.03. текуће године за доходак остварен у претходној години.

12.У годишњој пореској пријави пореза на доходак-Образац 1004 у коју врсту дохотка се сврстава, односно пријављује доходак остварен по основу допунског рада?

Доходак по основу допунског рада пријављује се као „Остали доходак“ у Обрасцу 1004, под ред. бр. 6. Одјељка 2-Доходак, јер се доходак по основу допунског рада, сходно члану 52. тачка 5. Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/15 и 5/16), сматра осталим дохотком.

13.Када је предмет закупа покретна имовина, да ли се код обрачуна пореске основице за порез на доходак остварен од давања у закуп те имовине, признају нормирани трошкови у висини од 20%?

Да, признају се, сходно члану 34. став 1. Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/15 и 5/16).

14.На коју шифру општине се плаћа порез на доходак од давања у закуп покретне имовине?

На шифру општине мјеста пребивалишта физичког лица које је остварило доходак од издавања у закуп покретне имовине, сходно члану 64. став 1. Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/15 и 5/16).

15.Да ли је најнижа плата за 2020. годину плата са порезом или плата након опорезивања (без пореза)?

Најнижа плата утврђена Одлуком о најнижој плати („Службени гласник Републике Српске“ бр. 3/20), у висини од 520 КМ, представља плату прије опорезивања а то значи да је у тој плати садржан порез на доходак од личних примања. Овакав став је засниван на одредбама Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/16 и 66/18) који дефинише појам плате као „плате прије опорезивања“.

У наставку дајемо примјер обрачуна пореза на доходак на најнижу плату када радник нема право на умањење пореске основице по основу пореске картице:

Бруто плата = Најнижа плата (плата прије опорезивања) / 0,672

Бруто плата = 520,00 / 0,672 = 773,81

Доприноси = 773,81 x 32,8% = 253,81

Плата прије опорезивања = 773,81 – 253,81 = 520,00

Основни лични одбитак 500,00 КМ

Износ мјесечног умањења на основу пореске картице 0,00 КМ

Пореска основица = 520,00 – 500,00 = 20,00

Порез на доходак = 20,00 x 10% = 2,00

За исплату запосленом = 520,00 – 2,00 = 518,00