Доприноси

Најчешћа питања из области доприноса

1.Обрачун доприноса за физичко лице из Федерације БиХ које остварује приход по основу уговора о дјелу у Републици Српској?

На приход које физичко лице, укључујући и физичко лице из Федерације БиХ оствари по основу уговора о дјелу, обрачунава се допринос за пензијско и инвалидско осигурање по стопи од 18,5%

2.Које су обавезе обрачуна доприноса по основу уговора о повременим и привременим пословима?

По основу уговора о обављању привремених и повремених послова послодавац обрачунава и плаћа све доприносе по стопи од 33% на бруто основицу.

3.Koje су обавезе обрачуна и плаћања доприноса за волонтере?

За лице са којим послодавац закључи уговор о волонтерском раду, послодавац је дужан да обрачуна и плаћа допринос за пензијско-инвалидско осигурање по стопи од 4,5% и допринос за здравствено осигурање по стопи од 12%, на основицу коју чини 50% просјечне бруто плате у Републици за претходни мјесец, а према посљедњем податку Републичког завода за статистику објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“.