Republic of Srpska Tax Administration > Questions and Answers > Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса

Најчешћа питања из области: Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса

1.Који је законски рок за пријаву радника у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Према члану 26. став 2. Закона о пореском поступку Републике Српске, пријаву за регистрацију запосленог (радника) у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, уплатилац доприноса (послодавац) подноси најкасније један дан прије ступања запосленог на рад код послодавца, наведеног у уговору о раду или другом акту на основу којег се заснива радни однос.

2.Који је законски рок за пријаву добровољних осигураника у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Пријаву за регистрацију у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса добровољни уплатилац доприноса подноси у року од осам дана од дана почетка осигурања наведеног у акту надлежног фонда осигурања.

3.Који је законски рок за пријаву осталих обвезника доприноса, нпр. предузетника, носилаца породичних пољопривредних газдинстава, лица која раде ван радног односа (на основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о дјелу, уговора о стручном оспособљавању и усавршавању и уговора о допунском раду) у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Сходно члану 26. став 4. Закона о пореском поступку Републике Српске, уплатиоци доприноса, изузев послодаваца и добровољних осигураника, пријаву за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса подносе најкасније даном настанка правног основа из којег произлази обавеза плаћања доприноса.

4.Које се санкције предвиђају за кашњење у пријављивању обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Новчаном казном од 10.000 КМ до 30.000 КМ казниће се за прекршај уплатилац доприноса – правно лице ако не поднесе пријаву за регистрацију обвезника доприноса у Јединственом систему на начин и у року прописаном у члану 26. ст. 2. и 4. овог закона. За исти прекршај, новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће се одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће се за прекршај уплатилац доприноса – физичко лице ако не поднесе пријаву за регистрацију обвезника доприноса у Јединственом систему на начин и у року прописаном у члану 26. ст. 2. и 4. овог закона.

5.Ко издаје прекршајни налог за прекршај због неподношења пријаве у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Инспекцијски надзор над примјеном члана 26. ст. 2. и 4. Закона о пореском поступку Републике Српске, којима се уређује подношење пријава за регистрацију у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, осим Пореске управе, врше и Републичка управа за инспекцијске послове и Републичка управа за игре на срећу, у складу са одредбама овог закона.

6.Привремена забрана обављања дјелатности због неподношења пријаве у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса (члан 93б. Закона о пореском поступку Републике Српске).

Уколико у току посебне контроле овлашћени инспектор утврди да уплатилац доприноса није поднио пријаву за регистрацију обвезника доприноса у Јединственом систему на начин и у року прописаном чланом 26. ст. 2. и 4. овог закона, усменим рјешењем уплатиоцу доприноса изриче мјеру забране обављања дјелатности до отклањања неправилности, а најмање у трајању од 15 дана.

Усмено рјешење из става 1. овог члана извршава се одмах, печаћењем просторија, постројења, уређаја и друге опреме за рад којом уплатилац доприноса (послодавац) обавља дјелатност.

У случају извршења усменог рјешења печаћењем, порески обвезник, односно лице које присуствује контроли дужно је да осигура изношење кварљивих намирница из простора, те предузме све безбједносне и друге мјере да не би дошло до настанка штете.

Изузетно од става 1. овог члана, мјера забране обављања дјелатности неће се извршити уколико порески обвезник у року од 48 сати од изрицања усменог рјешења достави овлашћеном инспектору доказ о уплати новчане казне изречене прекршајним налогом за извршени прекршај из члана 95а. овог закона

7.Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, пријављује директор привредног друштва који није засновао радни однос у привредном друштву?

Уколико директор привредног друштва, односно предсједник или руководилац другог правног лица (удружења грађана, фондације и организације) није засновао радни однос у правном лицу, пријава обвезника доприноса (директора, предсједника или руководиоца) у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса врши се путем Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Одговорно лице без заснивања радног односа (бројчана ознака / шифра: 54).

8.Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, пријављује радник који је радни однос засновао у Федерацији БиХ или Брчко дистрикту БиХ?

Пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, радника који је радни однос засновао у Федерацији БиХ или Брчко дистрикту БиХ а који право на здравствено осигурање и осигурање од незапослености остварује у Републици Српској, врши се путем Обрасца ПД3100 Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Радни однос у Федерацији БиХ са здравственим осигурањем у Републици Српској (бројчана ознака / шифра: 41). У Одјељку 1 – Подаци о уплатиоцу доприноса, у тачки 7 (Шифра општине у којој се обавља дјелатност) потребно је навести шифру „000“, обзиром да се мјесто рада обвезника доприноса налази изван територије Републике Српске.

9.Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса пријављују лица која су са послодавцем закључила уговор о обављању привремених и повремених послова?

Пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса обвезника доприноса који је са послодавцем закључио уговор о обављању привремених и повремених послова, врши се путем Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Уговор о привременим и повременим пословима (бројчана ознака / шифра: 27).

Чланом 204. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописано је да за обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од 90 радних дана у календарској години и да не представљају послове за које се закључује уговор о раду послодавац може да закључи уговор о обављању привремених и повремених послова са:

1) незапосленим лицем;
2) радником који ради непуно радно вријеме – до пуног радног времена;
3) чланом омладинске или студентске задруге, у складу са посебним прописима;
4) корисником старосне пензије.

10.Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса пријављују лица која су са послодавцем закључила уговор о дјелу?

Пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса обвезника доприноса који је са послодавцем закључио уговор о дјелу, врши се путем Обрасца ПД3100 Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Уговор о дјелу (бројчана ознака / шифра: 48).

Чланом 205. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописано је да послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о дјелу ради обављања послова који су ван дјелатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла.

11.Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса пријављују лица која су са послодавцем закључила уговор о допунском раду?

Пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса обвезника доприноса који је са послодавцем закључио уговор о допунском раду, врши се путем Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Уговор о допунском раду (бројчана ознака / шифра: 51).

Чланом 207. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописано је да радник који је закључио уговор о раду с пуним радним временом може, без сагласности послодавца, закључити уговор о раду са другим послодавцем за рад до половине пуног радног времена под условом да се радно вријеме радника код тих послодаваца временски не подудара и да се не ради о обављању послова из члана 167. овог закона.

12.Да ли физичко лице – грађаним може пријавити радника или другог обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Физичким лицима – грађанима који немају статус предузетника, а који имају статус послодавца, тј. запошљавају раднике (нпр. послодавци лица која обављају послове помоћног кућног особља, носиоци комерцијалних пољопривредних газдинстава и др.), омогућено је да раднике са којима су закључили уговор о раду (засновали радни однос) или други уговор о раду ван радног односа (уговор о обављању привремених и повремених послова и др.), пријаве у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, путем Обрасца ПД3100 – Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса и Обрасца ПД3120 – Пријава/Одјава уплате доприноса у одређеним околностима, при чему ће дати послодавци (физичка лица – грађани), у одјељку број 1 поменутих образаца (Подаци о уплатиоцу доприноса) уписивати свој јединствени матични број (ЈМБ) или јединствени идентификациони број (ЈИБ) који је Пореска управа додјелила страним држављанима.

13.Колико износи најкраће дневно радно вријеме на које се радник може пријавити у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

У Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса, радник може бити пријављен на дневно радно вријеме у трајању од најмање два часа, осим ако посебним прописом није другачије одређено или уколико је радник закључио додатни уговор о раду са непуним радним временом у циљу остваривања пуног радног времена (осам часова дневно).

Чланом 41. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописано је да радни однос може да се заснује и за рад са непуним радним временом, на неодређено или одређено вријеме, али не краће од ¼ пуног седмичног радног времена, осим ако посебним прописом није другачије прописано а чланом 43. да радник који ради са непуним радним временом код једног послодавца може за остатак радног времена да заснује радни однос код другог послодавца и да на тај начин оствари пуно радно вријеме.

14.Колико износи најдуже дневно радно вријеме на које се радник може пријавити у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

У Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса, радник може бити пријављен на дневно радно вријеме у трајању од највише осам часова, без обзира да ли је радник закључио један уговор о раду са пуним радним временом или више уговора о раду са непуним радним временом.

Члан 57. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописује је да пуно радно вријеме радника износи 40 часова седмично а став 4. да радник може закључити уговор о раду с пуним радним временом само са једним послодавцем.

15.Како Пореска управа овјерава обрасце за пријаву / одјаву обвезника доприноса у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса?

Подручне јединице Пореске управе Републике Српске, које су надлежне за послове пријема и обраде Oбразаца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, Oбразаца ПД3110 – Пријава / Промјена / Одјава индивидуалне уплате доприноса, Oбразаца ПД3120 – Пријава / Одјава уплате доприноса у одређеним околностима и Oбразаца ПД3210 – Захтјев за одјаву обвезника доприноса, који су објављени у прилогу Правилника о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника („Службени гласник Републике Српске“, бр. 4/13), потврђивање пријема истих врше тако што у пољу “бар код“, које је саставни дио наведенох образаца, налијепе бар код број под којим је образац запримљен. Поред тога, у одјељку „Овјера“ – „Овјера Пореске управе“, овлашћени службеници подручних јединица Пореске управе уписују датум пријема наведених образаца, те запримљене обрасце овјеравају личним потписом.

16.Да ли је послодвац дужан да раднику уручи копију пријаве у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Сходно члану 16. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), послодвац је дужан да радника пријави у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса и уручи му копију пријаве.

17.Да ли Пореска управа издаје увјерења о статусу обвезника доприноса у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса?

Пореска управа, на захтјев обвезника доприноса, издаје увјерења о статусу обвезника доприноса у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса.

18.Како радник може провјерити да ли га је послодавац пријавио у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

С обзиром да се подаци из Јединственог система регистрације, контроле и наплате доприноса сматрају пореском тајном, податке о регистрацији у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса радник може провјерити лично у свим подручним јединицама Пореске управе Републике Српске.

Поред тога, свако физичко лице може и путем интернета, коришћењем електронских услуга Пореске управе Републике Српске, провјерити податке о пријавама на обавезна осигурања (назив и ЈИБ уплатиоца доприноса, основ осигурања, радно вријеме – број часова дневно, стварна стручна спрема, почетак осигурања, престанак осигурања). Да би порески обвезник користио електронске услуге Пореске управе, односно добио приступне податке (корисничко име и лозинка), потребно је да попуни и Пореској управи достави Захтјев за актвирање електронских услуга.

19.Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса пријављује лице које је засновало радни однос у својству приправника?

Закон о раду прописује да послодавац може да заснује радни однос са лицем које први пут заснива радни однос, у својству приправника, за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и степен стручне спреме, ако је то као услов за рад на одређеним пословима утврђено законом или правилником. Наведена одредба односи се и на лице које је радило краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену стручне спреме која је услов за рад на тим пословима. За вријеме приправничког стажа, приправник има право на плату и сва друга права из радног односа, у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

С тим у вези, пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса обвезника доприноса – приправника врши се путем Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Радни однос (бројчана ознака / шифра основа осигуарања: 01).

20.Да ли је самостални предузетник (или лице које обавља самосталну професионалну дјелатност), који је истовремено и корисник пензије, дужан да се пријави у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Лице које самостално обавља предузетничку или професионалну дјелатност, а које је истовремено и корисник пензије, није обвезник обрачунавања и плаћања доприноса за обавезна осигурања из система обавезних доприноса, те исти није дужан да се пријави у Јединствени систем регистрације, контролe и наплате доприноса.

21.Да ли је самостални предузетник (или лице које обавља самосталну професионалну дјелатност), који је истовремено обавезно осигуран по основу радног односа, дужан да се пријави у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Лице које самостално обавља предузетничку или професионалну дјелатност, а које је истовремено и обвезник доприноса (осигураник) по основу радног односа, није обвезник обрачунавања и плаћања доприноса за обавезна осигурања из система обавезних доприноса, те исти није дужан да се пријави у Јединствени систем регистрације, контролe и наплате доприноса.

22.Да ли се корисник пензије може пријавити у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса као лице које обавља послове по основу уговора о раду, уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о ауторском праву, уговора о дјелу и других сличних уговора?

Корисник пензије може се пријавити у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса као лице које обавља послове по основу уговора о раду на одређено или неодређено вријеме, са пуним или непуним радним временом, као и по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о ауторском праву, уговора о дјелу и других сличних уговора.

За питање могућег ускраћивања раније стеченог права на пензију кориснику пензије који је након тога закључио уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о ауторском праву, уговор о дјелу и други сличан уговор, обвезник доприноса (осигураник) се треба обратити Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, као органу који је, у складу са одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, надлежан за послове признавања и остваривања права из области пензијског и инвалидског осигурања.

23.Да ли се промјена личног имена обвезника доприноса посебно пријављује Пореској управи путем пријава за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Након што промјена личног имена (име и/или презиме) буде спроведена у евиденцијама надлежног органа унутрашњих послова, у складу са прописима којима је уређен начин промјене личног имена грађана, промјену личног имена није потребно посебно пријављивати Пореској управи путем пријава за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса.

Ажурирање личних података о обвезнику доприноса, што укључује и податке о личном имену, врши се аутоматски на основу евиденција надлежних органа унутрашњих послова.

У случају потребе, уплатилац или обвезник доприноса може контактирати надлежну подручну јединицу Пореске управе Републике Српске, како би Пореска управа по службеној дужности извршила ажурирање података о личном имену обвезника доприноса у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса.