Најчешћа питања из области пореза на непокретности

1.Кадa настаје обавеза плаћања пореза на непокретности?

Обавеза плаћања пореза на непокретности настаје даном када порески обвезник стекне или почне да користи непокретност, зависно од тога који од услова буде прије испуњен.

2.Да ли је обвезник пореза на непокретности власник непокретности или корисник непокретности?

Порески обвезник пореза на непокретности је власник непокретности, а уколико се власник непокретности не може одредити или пронаћи, порески обвезник у смислу овог закона је лице које по било ком основу користи непокретност.

3.Који је рок за подношење приговора на порески рачун?

У складу са чланом 16. став 1. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“ број 91/15), против утврђене пореске обавезе из пореског рачуна порески обвезник има право приговора у року од петнаест дана од дана предаје пореског рачуна пореском обвезнику.

4.Како се остварује право на ослобађање плаћања непокретности?

Порески обвезници који су власници непокретности, а које су према члану 9. Закона о порезу на непокретности ослобођене плаћања пореза на непокретности, обавезни су уз Пријаву за упис у фискални регистар непокретности – Образац ПФРН, поднијети и Захтјев за ослобађање плаћања пореза – Образац ЗОПН како би остварили право на ослобађање плаћања непокретности.

5.Који је рок за плаћање пореза на непокретности?

Порез на непокретности плаћа се у два дијела: први, најкасније до 30. јуна и други, најкасније до 30. септембра у пореској години, с тим да уплата првог дијела не може бити мања од 50% укупног износа пореске обавезе утврђене пореским рачуном.

6.Kоје су обавезе лица које стиче непокретност, а које су обавезе лица које преноси право на непокретностима?

Стицањем или почетком коришћења непокретности која није уписана у фискални регистар непокретности порески обвезник дужан је да у року од 30 дана надлежној подручној јединици Пореске управе поднесе Пријаву за упис у фискални регистар непокретности према локацији непокретности.
Порески обвезник који у току пореске године изврши пренос власништва над непокретности за коју је издат порески рачун за дату пореску годину, обавезан је да измири доспјели дио пореске обавезе за период од почетка године до дана преноса власништва над непокретности.

Порески обвезник који у току пореске године изврши пренос власништва над непокретности на другог пореског обвезника, дужан је да поднесе Пријаву за промјену власника/одјаву непокретности (ПВОН), у року од 30 дана од дана настанка преноса права над том непокретности.

7.Које су посљедице неплаћања пореза не непокретности?

На износ пореске обавезе која није плаћена у прописаном року, порески обвезнк је дужан да плати камату која се обрачунава по стопи од 0,03% дневно, као и новчану казну у износу од 20% од утврђене обавезе, како је прописано чланом 51. и чланом 96. Закона о пореском поступку Републике Српск(„Сл. гласник РС”, бр. 102/2011, 108/2011, 67/2013, 31/2014 и 44/2016). Поступак принудне наплате пореских обавеза, Пореска управа покреће по службеној дужности истеком рока за плаћање пријављених пореских обавеза или истеком рока за плаћање из извршног рјешења о утврђивању пореских обавеза.

8.Које су посљедице нерегистровања пореза не непокретности?

Чланом 94. и 95. Законa о пореском поступку Републике Српске, прописано је да ће се за прекрашај казнити порески обвезник физичко лице новчаном казном од 500 до 1.500 КМ, те од 1000 КМ до 3000 КМ порески обвезник правно лице и новчаном казном од 500 до 1500 КМ одговорно лице у правном лицу. У случају да порески обвезник не поднесе пријаву за регистрацију непокретности, Пореска управа по службеној дужности региструје непокретност.

9.Како се остварује право на умањење пореске основице (Образац ЗУПО)?

Чланом 10. став 1) Закона о порезу на непокретности, је прописано да порески обвезник има право на умањење пореске основице утврђене у складу са овим законом за 50 м2 за обвезника и по 10 м2 за сваког члана његовог домаћинства, од процијењене вриједности непокретности у којој станује. Наведено право се остварује подношењем Захтјева за умањење пореске основице – образац ЗУПО.

10.Ко може остварити право на умањење пореске основице?

Порески обвезник има право на умањење пореске основице утврђене у складу са Законом о порезу не непокретности, за вриједност до 50 м2 за обвезника и по 10 м2 за сваког члана његовог домаћинства од процијењене вриједности непокретности која је њихово пребивалиште. Право на умањење пореске основице може остварити само власник непокретности и исто се односи само на једну непокретност у којој порески обвезник или чланови његовог домаћинства имају пребивалиште.

11.Шта ако власник не станује у непокретности?

Власник непокретности који не станује у непокретности, односно нема мјесто пребивалишта у тој непокретности, у том случају не може остварити право на умањење пореске основице за ту непокретност, јер се умањење односи само на једну непокретност у којој порески обвезник или чланови његовог домаћинства имају пребивалиште.

12.Шта ако дође до промјене у обиму права на умањење пореске основице, односно ослобађања?

С обзиром да се право на умањење пореске основице остварује подношењем писменог Захтјева за умањење пореске основице (ЗУПО), промјена података наведених у Захтјеву се врши подношењем измијењеног захтјева Пореској управи. Измијењени ЗУПО се може поднијети и у прилогу приговора којим се побија порески рачун за текућу пореску годину, и то у року од 15 дана од дана достављања пореског рачуна пореском обвезнику.