Порез на добит

Најчешћа питања из области пореза на добит

1.На којим обрасцима се доставља пореске пријава та порез на добит за 2016. годину?

Годишња пореска пријава за порез на добит попуњава се на обрасцима 1101-Годишња пореска пријава за порез на добир и 1102-Додаци уз Годишњу пореску пријаву за порез на добит, чија форма и садржај су објављени у Правилнику о форми и садржају образаца и пореских пријава пореза на добит („Службени гласник Републике Српске“, бр. 11/17).

2.Да ли на попуњавања Годишње пореске пријаве за порез на добит утичу одредбе Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/17)?

Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит не утиче на Годишњу пореску пријаву за порез на добит за пореску 2016. годину, јер се попуњавање Годишње пореске пријаве за порез на добит за пореску 2016. годину не врши у складу са тим законом већ у складу са одредбама Закона о порезу на добит који је у примјени од 1. јануара 2016. године („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15).

3.Да ли су дате донације порески признати расход?

Донације које су дате у хуманитарне, социјалне, културне и спортске сврхе су порески признати расход у износу до 3% од укупног прихода у тој пореској години, сходно члану 16. Закона о порезу на добит („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15 и 1/17).

4.Да ли се може умањити пореска основица по основу улагања у производњу уколико привредно друштво купи производну халу која је већ била у употреби?

По основу улагања у производну халу, тј куповине производне хале за обављање регистроване производне дјелатности, а која је већ била у употреби (у закупу/подзакупу или у коришћењу код другог пореског обвезника) не може се остварити право на умањење пореске основице за улагање у производне сврхе, јер се то право може остварити само по основу улагања у нове објекте за обављање регистроване производне дјелатности, у смислу одредби члана 26. став 4. Закона о порезу на добит („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15 и 1/17).

5.Да ли услуге превоза страног правног лица подлијежу обавези плаћања пореза по одбитку?

Услуге превоза страног правног лица, без обзира на мјесто извршења тих услуга, не подлијежу обавези плаћања пореза по одбитку страном правном лицу почев од 1. јануара 2016. године, у смислу одредби члана 45. Закона о порезу на добит који је у примјени од 1. јануара 2016. године („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15).

Такође, и према одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит који је ступио на снагу 1. јануара 2017. године („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/17) услуге превоза не подлијежу плаћању пореза по одбитку, осим ако се услуге превоза плаћају страном правном лицу које је резидент државе са којом Босна и Херцеговина нема закључен уговор о избјегавању двоструког опорезивања, у ком случају је правно лице-резидент Републике Српске приликом плаћања тих услуга, почев од 1. јануара 2017. године, дужно да обрачуна и на рачун јавних прихода Републике Српске плати порез по одбитку примјеном стопе од 10% на износ прихода од услуга превоза тог страног правног лица.

6.Да ли је плаћени порез по одбитку страном правном лицу на терет исплатиоца пореско признат расход?

Порез по одбитку страном правном лицу који је обрачунат и плаћен на терет исплатиоца прихода на који се примјењује порез по одбитку није порески признат расход, у смислу одредби члана 9. став 1. тачка 9. Закона о порезу на добит („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15 и 1/17).

7.Да ли приход од дивиденде и удјела у добити исплаћен страном правном лицу подлијеже обавези плаћања пореза по одбитку?

Почев од 1. јануара 2016. године исплата прихода од дивиденди и удјела у добити страном правном лицу подлујеже плаћању пореза по одбитку и то по стопи од 5% за исплате извршене у периоду од 1. јанура 2016. године до 31. децембра 2016. године, односно по стопи од 10% за исплате извршене почев од 1. јануара 2017. године, уколико уговором о избјегавању двоструког опорезивања није другачије уређено у смислу одредби 44. Закона о порезу на добит („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15 и 1/17).

8.Да ли пословне јединице из Федерације БиХ и/или Брчко Дистрикта подлијежу плаћању пореза на добит у Републици Српској?

Да, пословне јединице из Федерације БиХ и/или Брчко Дистрикта подлијежу плаћању пореза на добит у Републици Српској као и друга правна лица из Републике Српске, с тим да за разлику од правних лица, пореску основицу чини само добит остварена на подручју Републике Српске.

9.Да ли је БиХ потписала међудржавни уговор о избјегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину са Републиком Хрватском и са Републиком Србијом?

Да, Босна и Херцеговина је закључила међудржавни уговор са тим државама.