Republic of Srpska Tax Administration > Рачуни буџета РС, општина и градова > Бројчане ознаке (шифре) врста јавних прихода

Ради лакше претраге користите CTRL+F

ПРИХОДИ КОЈИ СЕ ДИЈЕЛЕ ИЗМЕЂУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ И БУЏЕТА ОПШТИНА / ГРАДОВА И ДРУГИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ ПРИХОДА

 

Општи порез на промет производа

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 715111 Општи порез на промет по општој стопи
2 715112 Општи порез на промет по нижој стопи
3 715113 Општи порез на промет на деривате нафте
4 715114 Општи порез на промет на дуванске прерађевине
5 715115 Општи порез на промет алкохолних пића
6 715116 Општи порез на промет кафе
7 715117 Општи порез на промет лож-уља

 

Порез на промет услуга

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 715211 Општи порез на промет услуга по општој стопи
2 715212 Општи порез на промет услуга у годишњем паушалном износу

 

Порез на доходак

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 713111 Порез на приходе од самосталне дјелатности
2 713113 Порез на лична примања
3 713112 Порез на приход од самосталне дјелатности у паушалном износу
4 713114 Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну или професионалну дјелатност

 

Акциза

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 715311 Акциза на деривате нафте

 

Накнаде за коришћење других добара од општег интереса

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 722424 Накнада за коришћење минералних сировина
2 722425 Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта
3 721224 Приходи од закупа земљишта у својини Републике Српске (пољопривредно земљиште)
4 722491 Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса
5 722492 Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката

 

Приходи од незаконито стечене имовине и имовинске користи

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 723118 Одузета имовинска корист и средства добијена продајом одузетих предмета из надлежности Републичке тржишне инспекције

 

 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДА

 

Посебне водопривредне накнаде

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 722442 Накнада за воде за пиће у јавном водоснабдијевању
2 722443 Накнада за воде за друге намјене и друге случајеве намјене за људску употребу
3 722444 Накнада за воде за наводњавање
4 722445 Накнада за воде и минералне воде које се користе за флаширање
5 722446 Накнада за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава који користе нафту или нафтне деривате
6 722447 Накнада за испуштање отпадних вода
7 722448 Накнада за производњу електричне енергије добијене коришћењем хидроенергије
8 722463 Накнада за извађени материјал из водотока
9 722464 Накнада за воде за узгој риба
10 722465 Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране
11 722469 Накнада за узгој риба у кавезима потопљеним у површинским водама
12 722457 Накнада за употребу вјештачких ђубрива и хемикалија за заштиту биља

 

 

ПРИХОДИ КОЈИ ПРИПАДАЈУ БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ

 

Акцизе

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 715312 Акциза на дуванске прерађевине
2 715313 Акциза на алкохолна пића
3 715314 Акциза на лож-уље
4 715315 Акциза на кафу
5 715316 Акциза на безалкохолна пића

 

Порез на добит предузећа

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 711211 Порез на добит правних лица резидената Републике Српске
2 711212 Порез на добит правних лица нерезидената Републике Српске
3 711213 Порез по одбитку страном правном лицу

 

Порез на доходак

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 711112 Порез на приходе од ауторских права, патената и техничких унапређења
2 711311 Порез на приходе од капитала
3 711111 Годишњи порез на доходак грађана
4 711312 Порез на приходе од закупа или подзакупа
5 711313 Порез на капиталне добитке

 

Остали порези на имовину

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 714911 Порез на употребу моторних возила
2 714915 Порез на држање и ношење оружја
3 714913 Порез на употребу и држање чамаца, пловећих постројења и јахти
4 714914 Порез на употребу и држање ваздухоплова и летјелица

 

Остали порези

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 719111 Посебан порез за редовно одвијање жељезничког саобраћаја
2 719112 Порез на приходе од приређивања игара на срећу и забавних игара

 

ТАКСЕ

 

Републичке административне таксе и накнаде

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 722111 Републичке административне таксе
2 722119 Накнаде за пријем у држављанство Републике Српске и БиХ, одрицање и отпуст из држављанства Републике Српске и БиХ

 

Републичке судске таксе

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 722211 Републичке судске таксе

 

Таксе на одређене производе и вршење одређене дјелатности

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 722452 Накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе

 

Друге таксе

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 722112 Посебна републичка такса
2 722115 Остале административне таксе по основу услуга Министарства унутрашњих послова

 

ДРУГИ ПРИХОДИ

 

Новчане казнe

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 723111 Новчане казне за прекршаје и трошкови прекршајног поступка за прекршаје прописане законом
2 723114 Новчане казне за кривична дјела
3 723115 Новчане казне за прекршаје које изричу надлежани републички органи

 

Приходи од незаконито стечене имовине и имовинске користи

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 723119 Одузета средства и имовинска корист у поступцима из надлежности републичких органа

 

Приходи које остварују државни органи и организације

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 722511 Приходи републичких органа и организација
2 722513 Царинско евидентирање
3 722515 Посебна такса у поступку принудне наплате

 

Накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса – шуме

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 722434 Средства за проширену репродукцију шума – накнада за унапређивање општекорисних функција шума
2 722436 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта у својини Републике Српске – проста репродукција
3 722437 Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини
4 722438 Накнада за закуп земљишта, изузимање земљишта, искрчену шуму и средства од незаконито стечене користи из шуме
5 722433 Накнада за коришћење осталих шумских производа

 

Накнаде за приређивање игара на срећу

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 722481 Накнада за приређивање лутријских игара на срећу
2 722482 Накнада за приређивање електронских лутријских игара на срећу
3 722483 Накнада за приређивање електронских игара на срећу у казину
4 722484 Накнада за приређивање кладионичких игара на срећу
5 722485 Накнада за приређивање игара на срећу на аутоматима
6 722486 Накнада за приређивање интернет игара на срећу
7 722487 Накнада за приређивање забавних игара
8 722488 Накнада за приређивање наградних игара
9 722489 Остале накнаде за приређивање игара на срећу

 

Остале накнаде

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 722422 Накнада за инострана друмска возила
2 722471 Накнаде за трошкове бранилаца по службеној дужности
3 722472 Накнаде осталих трошкова кривичног поступка
4 722458 Накнаде за коришћење ловног фонда

 

Остале накнаде

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 716111 Царина
2 716112 Посебна такса на увезену робу

 

Остали приходи

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 721111 Приходи од дивиденде и удјела у профиту у јавним предузећима и финансијским институцијама
2 721112 Приходи од давања права на експлоатацију природних ресурса, патената и ауторских права
3 729113 Остали републички непорески приходи
4 729114 Остали укинути републички приходи

 

ПРИХОДИ ДРУГИХ КОРИСНИКА И ПРИХОДИ КОЈИ СЕ ДИЈЕЛЕ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ, ОПШТИНА И ГРАДОВА И ДРУГИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ ПРИХОДА

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 722423 Накнада за путеве која се плаћа при годишњој регистрацији возила на моторни погон
2 722456 Накнада за противградну заштиту
3 722118 Посебна републичка такса на деривате нафте
4 722467 Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара
5 722321 Боравишна такса
6 722427 Накнада за Ауто-мото савез
7 722466 Накнаде за финансирање премјера и успоставу катастра некретнина
8 722331 Накнада за евидентирање накнаде за оптерећење животне средине отпадом
9 722332 Накнада за управљање отпадом који оптерећује животну средину

 

ПРИХОДИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ, ОДНОСНО ГРАДА

 

Порез на имовину

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 714111 Порез на имовину
2 714211 Порез на насљеђе и поклон
3 714311 Порез на пренос непокретности и права
4 714112 Порез на непокретности

 

Порез на доходак

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 711113 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства

 

Порез на добитке од игара на срећу

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 719113 Порез на добитке од игара на срећу

 

Административне таксе

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 722121 Општинске административне таксе

 

КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

 

Локалне комуналне таксе

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 722311 Комуналне таксе за држање животиња
2 722312 Комуналне таксе на фирму
3 722313 Комуналне такса за држање моторних друмских и прикључних возила
4 722314 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе
5 722315 Комунална такса за држање средстава за игру
6 722316 Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима
7 722317 Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије
8 722318 Комунална такса за коришћење рекламних паноа
9 722319 Комунална такса за коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима које је за то одредила СО
10 722391 Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове постављање шатора или друге облике привременог коришћења
11 722392 Комунална такса за држање и коришћење пословних просторија и пословних направа на води, осим пристана који се користи у пограничном ријечном саобраћају
12 722393 Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације које врше одржавање и обиљежавање пловних путева, државни органи, органи локалне самоуправе
13 722394 Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води
14 722395 Комунална такса за коришћење обале у пословне сврхе
15 722396 Комуналне таксе на остале предмете таксирања

 

Посебна такса на територији града

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 722131 Градске административне таксе

 

ДРУГИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ / ГРАДА

 

Новчане казне

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 723121 Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописне актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку

 

Приходи које остварју органи и организације општина / градова

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 722521 Приходи општинских органа управе
2 722591 Властити приходи буџетских корисника

 

Накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 721223 Приходи од земљишне ренте
2 722411 Накнада за уређивање грађевинског земљишта
3 722412 Накнада за коришћење грађевинског земљишта
4 722435 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта – средства за развој неразвијених дијелова општине остварена продајом шумских сортимената
5 722461 Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса
6 722462 Накнада за коришћење минералних вода

 

Накнада за коришћење путева

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 722421 Накнада за коришћење путева

 

Средства самодоприноса

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 729121 Самодопринос на тереторији општине / града

 

Остали приходи

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 722449 Накнада за одводњавање (од правних лица и грађана)
2 729124 Остали општински непорески приходи
3 722468 Остали општински непорески приходи

 

ПРИХОДИ ФОНДОВА

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 712199 Доприноси на лична примања, накнаде и приходе осигураника за обавезно осигурање

 

Приходи Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 712113 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање на исплаћена лична примања и друге приходе запослених којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
2 712114 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за докуп стажа
3 712121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених које исплаћује Завод за запошљавање Републике Српске
4 712122 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за одређене категорије лица ван радног односа од обвезника из члана 16. Закона о пензијском и инвалидском осигурању
5 712123 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица којима се накнадно утврђује стаж осигурања по рјешењу Фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених
6 712124 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за добровољно осигурање
7 712125 Допринос по основу уплата дуга из ранијих година
8 712129 Остали доприноси

 

Приходи Фонда за здравствено осигурање Републике Српске

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 712132 Допринос за здравствено осигурање за лица за случај повреда на раду и професионалног обољења из члана 17. Закона о здравственом осигурању
2 712141 Допринос за здравствено осигурање корисника пензије и корисника других новчаних накнада који уплаћују фондови за пензијско и инвалидско осигурање
3 712142 Допринос за здравствено осигурање незапослених лица које плаћа Завод за запошљавање Републике Српске
4 712143 Допринос за проширено здравствено осигурање
5 712144 Допринос за здравствено осиурање из буџета Републике за лица којима је признато право по основу Закона о правима бораца
6 712145 Допринос за здравствено осигурање по основу дуга из ранијих година
7 712146 Допринос за здравствено осигурање по основу иностраног осигурања
8 712147 Допринос за здравствено осигурање по основу материјалног обезбјеђења од стране Центра за социјални рад
9 712148 Допринос за здравствено осигурање из буџета Републике за незапослена лица
10 712149 Остали доприноси за здравствено осигурање

 

Приходи Завода за запошљавање Републике Српске

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 712152 Допринос за осигурање од незапослености лица која се добровољно осигуравају за случај незапослености
2 712159 Остали доприноси за осигурање од незапослености

 

Приходи Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 712161 Допринос за дјечију заштиту по другим основама прописаним Законом о дјечијој заштити
2 712169 Остали доприноси

 

Приходи Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Републике Српске

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 712171 Посебан допринос за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом

 

Приходи Фонда солидарности за обнову Републике Српске

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 712172 Посебан допринос за солидарност