Republic of Srpska Tax Administration > Рачуни буџета РС, општина и градова > Форма и садржај налога за уплату јавних прихода

Уплата се врши путем платног налога који се попуњава према упутству датом у табели:

 

РБ Врста прихода Назив прихода
1 Име пошиљаоца Име пошиљаоца, адреса и број телефона
2 Сврха дознаке Опис прихода који се уплаћује
3 Име примаоца Име примаоца
4 Датум уплате Датум уплате
5 Рачун пошиљаоца:
###-###-########-##
Рачун пошиљаоца
(поље се не попуњава ако се плаћа у готовини)
6 Рачун примаоца:
###-###-########-##
Рачун примаоца
7 Износ Износ који се уплаћује у КМ
8 Хитно Трансакција која се извршава одмах иде путем РТГС система
9 Број пореског обвезника Јединствено идентификује пореског обвезника који врши уплату (ЈИБ) или (ЈМБГ)
10 Врста уплате 0: редовна, 1: принудна наплата по рјешењу или одлуци, 2: поврат новца, 3. плаћања обавеза по споразуму закљученом са Пореском управом РС, 4: дуговања по рјешењима контролних органа из ранијих година.
11 Врста прихода ######: шифра прихода који се плаћа
12 Порески период: од Почетак пореског периода (дд/мм/гг)
13 Порески период: до Завршетак пореског периода (дд/мм/гг)
14 Општина ###: шифра општине: порески обвезник попуњава шифру општине према шифарнику општина, приликом уплате пореза, доприноса и других јавних прихода
15 Буџетска организација

Шифра буџетске организације #######

(према шифарнику Министарства финансија)

16 Позив на број ########## За уплату по фактури, за уплату царине – позив на број царинске фактуре, регистарски број обвезника за уплату доприноса фондова и слично