Republic of Srpska Tax Administration > Рачуни буџета РС, општина и градова > Врсте прихода код којих се уписује шифра буџетске организације

Код попуњавања налога за уплату одређене врсте прихода у пољу “буџетска организација“ потребно је уписати одговарајућу шифру буџетске организације према сљедећем:

РБ Врста прихода Назив прихода Шифра буџетска организација
1 722511 Приход републичких органа и организација Одговарајућа шифра буџетске организације која је корисник прихода
2 722515 Посебна такса у поступку принудне наплате Одговарајућа шифра буџетске организације Пореске управе Републике Српске
3 722211 Републичка судска такса Одговарајућа шифра буџетске организације – суда који води поступак
4 723114 Новчане казне за кривична дјела Одговарајућа шифра буџетске организације – суда који је водио поступак
5 723115 Новчане казне за прекршаје које изричу надлежни републички органи Одговарајућа шифра буџетске организације – републичког органа који је водио поступак, за казне изречене у прекршајном поступку или прекршајним налогом од 31.12.2006. године
6 723119 Одузета средства и имовинска корист у поступцима из надлежности републичких органа Одговарајућа шифра буџетске организације – републичког органа који је водио поступак
7 722591 Властити приходи општинских буџетских корисника Одговарајућа шифра буџетске организације буџетског корисника општине која је увела систем трезорског пословања
8 722521 Приходи општинских органа управе Одговарајућа шифра буџетске организације – општинског органа управе
9 722471 Накнаде трошкова бранилаца по службеној дужности Одговарајућа шифра буџетске организације – окружног суда или основног суда који је водио поступак
10 722472 Накнада осталих трошкова кривичног поступка Одговарајућа шифра буџетске организације – окружног суда или основног суда који је водио поступак

За уплаћивање осталих врста прихода из Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова користи се “шифра буџетске организације“ 9999999.

Код уплаћивања на врсту прихода, шифра “723111“ Новчане казне за прекршаје и трошкови прекршајног поступка за прекршаје прописаним законом (Закон о прекршајима из Републике Српске, објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 34/06) и шифру “723121“ Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом општине, односно града, обавезно је попуњавање поља “позив на број“, који означава број прекршајног налога или рјешења суда који се евидентира у Централном регистру новчаних казни.

Банке су обавезне да број унесен у пољу “позив на број“ контролисати по модулу 11 са пондерима “987698769“.